WYDANIE ONLINE

Za zrealizowanie podstawy programowej pełną odpowiedzialność ponosi dyrektor szkoły. Uchybienia w tym zakresie ze strony nauczyciela mogą zaś skutkować pociągnięciem go do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub wpłynąć na ocenę jego pracy. Ratunkiem dla realizacji ramówki może okazać się uzyskanie dodatkowych godzin od organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Zasiłek na zagospodarowanie miał być zlikwidowany nowelizacją Karty Nauczyciela i przysługiwać jedynie tym nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Nadal jednak obowiązuje a dyrektorzy mają obowiązek jego wypłacania, gdy tylko nauczyciel spełni 5 ustawowych warunków.

czytaj więcej »

Szkoła nie może zostać obojętna, gdy jej uczeń oczernia innego ucznia na portalu społecznościowym i publikuje bez jego zgody zdjęcia, naruszając tym samym jego dobra osobiste. W takim przypaddku należy zacząć od rozmowy z rodzicami i wyciągnięcia wobec ucznia konsekwencji wskazanych w statucie.

czytaj więcej »

Okres i sposób przechowywania protokołów rady pedagogicznej wynika z jednolitego wykazu akt, który powinien zostać opracowany w szkole. Zwykle przechowuje się je przez okres 25 lat.

czytaj więcej »

Od orzeczenia poradni zalecającego uczniowi nauczanie indywidualne odwołanie może wnieść jedynie wnioskodawca. Wychowawca ucznia i rada pedagogiczna nie mają takiego prawa, nawet gdy ich opinia o uczniu jest odmienna od wystawionej w orzeczeniu.

czytaj więcej »

Wychowawcy klas maturalnych mogą mieć przyznany dodatek do końca kwietnia lub do końca roku szkolnego. Wszystko zależy od tego jak długo wykonują czynności związane z funkcją wychowawcy.

czytaj więcej »

Fakt, że nauczyciel nie odebrał z poczty listu z wypowiedzeniem mu stosunku pracy nie wpływa na skuteczność decyzji dyrektora szkoły. W takim przypadku za datę doręczenia wypowiedzenia, należy uznać ostatni dzień, w którym nauczyciel mógł podjąć list z poczty po dwukrotnym jego awizowaniu.

czytaj więcej »

W arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym nie wpisuje się informacji o uczestnictwie ucznia w zajęciach socjoterapeutycznych. Dokumentacja związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest przechowywana w specjalnej teczce.

czytaj więcej »

Przepisy nie dopuszczają egzaminów poprawkowych na I etapie edukacyjnych. Z założenia uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Warunek promocji określony jest dopiero w II etapie edukacyjnym.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym realizowany będzie program „Owoce i warzywa w szkole”. Głównym jego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

czytaj więcej »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizowania krajoznawstwa i turystyki przewiduje możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierownika wycieczki. Wymaga zapewnienia opieki wykwalifikowanych przewodników m.in. w przypadku wyjazdów górskich i znosi obowiązek ubezpieczenia NNW w przypadku wyjazdów krajowych.

czytaj więcej »

26 czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało dwa pierwsze publicznie dostępne e-podręczniki do informatyki i matematyki przygotowane w ramach rządowego programu "Cyfrowa szkoła".

czytaj więcej »

Nauczyciel przechodzący na świadczenie kompensacyjne, któremu do nabycia jubilata brakuje mniej niż 12 miesięcy nie otrzyma nagrody. Prawo to przysługuje jedynie przy przejściu na emeryturę lub rentę. O nowelizację przepisów w tej sprawie zwrócił się do resortu edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego.

czytaj więcej »

Umowy zawarte z nauczycielami na czas określony rozwiązały się albo w piątek 27 czerwca albo rozwiążą się dziś – 30 czerwca. W jednym i drugim przypadku nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop, przy czym w drugim przypadku wypłaca się go za 3 dni mniej niż przy zatrudnieniu do końca zajęć lekcyjnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel