WYDANIE ONLINE

Informacje o liczbie zatrudnionych nauczycieli są informacją publiczną podlegającą udostępnieniu na wniosek. Nie dotyczy to jednak informacji o warunkach zatrudnienia konkretnego nauczyciela, gdyż dane te podlegają ochronie ze względu na prawo do prywatności.

czytaj więcej »

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. Dyrektor nie może samodzielnie wyznaczyć swojego zastępcy.

czytaj więcej »

Grupa uczniów tej samej klasy może jednocześnie zdawać część pisemną egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że egzamin będzie zorganizowany w sposób zapewniający samodzielną pracę zdających. Zasady organizacji egzaminu nieokreślone w przepisach rozporządzenia MEN powinien określać statut szkoły lub wewnątrzszkolny system oceniania.

czytaj więcej »

Zasady wypłacania nauczycielom dodatku za warunki pracy określa regulamin wynagradzania ustalony przez organ prowadzący. Jedynie w przypadku szkół resortowych regulują to przepisy.

czytaj więcej »

Okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia zamieszcza się w punkcie 4.2 świadectwa pracy, a okres korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia wymienia się w punkcie 4.9.

czytaj więcej »

Nauczyciel, w każdym półroczu ma obowiązek zrealizować określoną liczbę godzin karcianych, za co odpowiedzialność ponosi dyrektor. Nagminne uchylanie się od realizacji dodatkowej godziny może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

W szkołach, w których nie powstają archiwa zakładowe dokumentację archiwalną gromadzi się w składnicach akt. Sposób prowadzenia, gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów w składnicy akt powinna określać instrukcja składnicy akt.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2014 r. nauczyciele, pracownicy samorządowi i dyrektorzy szkół mogą uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet. Opłata za taki dokument wyniesie 20 zł. Zmniejszyła się też opłata za wniosek składany w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

czytaj więcej »

Przegląd bhp budynku i terenu wokół szkoły należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Najlepiej zrobić go w wakacje, gdy w szkole nie ma uczniów. By przeprowadzić przegląd można odwołać nauczyciela z urlopu.

czytaj więcej »

Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej określa priorytety w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa. Są one m.in. podstawą do sprawowania nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym. W tym roku priorytetem będzie szkolnictwo zawodowe.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkich młodych miłośników programowania do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mistrzowie Kodowania". Program skierowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

czytaj więcej »

Rodzice, mimo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą zmienić decyzję w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka. W takiej sytuacji dyrektor nie może samodzielnie podejmować żadnych działań związanych z odroczeniem.

czytaj więcej »

Aby zaliczyć okres pracy na roli do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym prawo do nagrody jubileuszowej, pracownik powinien przedłożyć zaświadczenie o pracy na roli wydane przez właściwy urząd gminy.

czytaj więcej »

wiper-pixel