WYDANIE ONLINE

Długotrwałe nieobecności w pracy, krótkie umowy na czas określony, rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy w trakcie miesiąca, zawieszenie w pełnieniu obowiązków lub przywrócenie do pracy, uzupełnianie pensum - to tylko niektóre przypadki związane z wypłatą świadczenia urlopowego, które warto dokładnie przeanalizować, zanim zaakceptuje się kwotę do wypłaty.

czytaj więcej »

Zasady zmiany terminu urlopu wypoczynkowego nauczycieli placówek nieferyjnych są takie same jak u pracowników niepedagogicznych. Nie obowiązuje tutaj przepis umożliwiający wezwanie podwładnego do pracy na 7 dni w trakcie roku szkolnego.

czytaj więcej »

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Urlop uzupełniający w szkole feryjnej przysługuje z powodu niewykorzystania co najmniej 8 tygodni urlopu w okresie ferii zimowych i letnich. Jeżeli jednak przyczyną niewykorzystania tego limitu jest urlop dla poratowania zdrowia, nauczyciel nie odzyska urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Godziny nauczania indywidualnego należy ująć w arkuszu organizacji. Nauczycielowi można je przydzielić w ramach uzupełnienia pensum – gdy ma niepełny wymiar godzin, albo w ramach godzin ponadwymiarowych – gdy nauczyciel pracuje na pełnym etacie.

czytaj więcej »

Przyznawanie nagród dyrektora szkoły nie wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną. Jeżeli jednak dyrektor wnioskuje do innego organu o przyznanie nagrody nauczycielowi, wówczas konieczna jest opinia zarówno rady pedagogicznej jak i rady szkoły.

czytaj więcej »

Upływ okresu, na jaki powierzono danej osobie funkcję dyrektora szkoły, nie musi oznaczać konieczności przeprowadzenia konkursu na to stanowisko. Organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej i po uzgodnieniu z kuratorem oświaty może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejne okresy.

czytaj więcej »

Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania, realizacja obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych to tylko niektóre zagadnienia będące przedmiotem kontroli nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.

czytaj więcej »

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do skróconej normy czasu pracy bez konieczności przedkładania orzeczenia lekarskiego.

czytaj więcej »

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł pod koniec czerwca, rozwiewa wątpliwości w zakresie prawa do dodatku wypłacanego obok zasiłku rodzinnego dla rodziców wieloraczków. Przysługuje on na każde dziecko.

czytaj więcej »

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pracodawcy zostaną pozbawieni możliwości swobodnego kształtowania wynagrodzenia m.in. w ramach umów cywilnoprawnych i innych form świadczenia usług i pracy na rzecz pracodawców. Zmiany miałyby wejść w życie już w 2015 roku.

czytaj więcej »

Zajęcia rewalidacyjne są inną formą wsparcia uczniów z niepełnosprawnością. O ich formie decyduje zespół na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

czytaj więcej »

Rada pedagogiczna nie ma prawa wnioskowania do organu prowadzącego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. Jest to bowiem wyłączna kompetencja organu prowadzącego.

czytaj więcej »

Pracownik pedagogiczny lub niepedagogiczny szkoły, którego dziecko uczęszcza do tej placówki, może być członkiem rady rodziców, a zapisy regulaminu rady nie mogą go pozbawić tego prawa.

czytaj więcej »

Pracownik sam decyduje o terminie skorzystania z urlopu okolicznościowego, a pracodawca musi się do tego dostosować. Data urlopu musi jednak pozostawać w związku z okolicznością uzasadniającą udzielenie płatnego zwolnienia.

czytaj więcej »

Obowiązek zatrudnienia nauczycieli wspomagających albo jest obligatoryjny, albo ma charakter fakultatywny, gdy jego wykonanie zależy nie tylko od decyzji dyrektora, lecz uwarunkowane jest także stanowiskiem organu prowadzącego.

czytaj więcej »

wiper-pixel