WYDANIE ONLINE

Od 4 czerwca 2014 r. istnieje możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy. W praktyce pierwsze umowy zostaną jednak zawarte z początkiem roku szkolnego. Wcześniej trzeba odebrać od kandydata wymagane dokumenty w tym zaświadczenie o niekaralności.

czytaj więcej »

W szkole z klasami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz odpowiednich specjalistów.

czytaj więcej »

Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział, który może być prowadzony albo na zasadach „ogólnych” albo jako oddział sportowy. Jeśli w gimnazjum powstaje oddział sportowy to jego organizacja powinna być określona w statucie szkoły. Oddział sportowy tylko dla części uczniów może być wprowadzony w ramach innowacji pedagogicznej.

czytaj więcej »

Szkoła ma obowiązek umożliwić uczniowi najpóźniej do zakończenia etapu edukacyjnego, uzupełnienie różnic programowych. Sposób wyrównania różnic programowych powinien zostać określony przez szkołę niezwłocznie po przyjęciu ucznia.

czytaj więcej »

W czasie zajęć z uczniami, prowadzonych przez osobę z zewnątrz zaproszoną przez szkołę, obecność nauczyciela jest konieczna. Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

czytaj więcej »

Jeżeli lekarz w toku kontrolnych badań lekarskich, przeprowadzanych w związku z kończącym się urlopem zdrowotnym, nie potwierdzi zdolności nauczyciela do pracy na dotychczasowym stanowisku, dyrektor będzie obowiązany rozwiązać z nim stosunek pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor nie ma podstaw do wystawienia odpisu świadectwa pracy, jeżeli w posiadanej dokumentacji nie znajduje się kopia tego dokumentu. W takiej sytuacji pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o ustalenie istnienia stosunku pracy w spornym okresie i wówczas świadectwo pracy zostanie zastąpione przez ewentualny wyrok sądu.

czytaj więcej »

Możliwość uzupełnienia etatu dotyczy jedynie nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, dla którego brakuje godzin do realizacji w danej szkole. Osoba zatrudniona na ułamki etatów może natomiast zawrzeć dodatkową umowę w innej szkole, aby zwiększyć wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Podręczniki do szkolnej biblioteki można zamawiać bez stosowania procedur określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych, o ile spełniają dwa warunki.

czytaj więcej »

Podczas trwania urlopu macierzyńskiego umowa na zastępstwo może ulec rozwiązaniu. Mimo tego pracownica będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego także po ustaniu zatrudnienia za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego a także urlopu rodzicielskiego.

czytaj więcej »

W związku z niskim poziomem zdawalności tegorocznego egzaminu maturalnego, a szczególnie przedmiotu matematyka, ZNP przypomniał o swoich postulatach w zakresie zmian w kształceniu matematyków. Zdaniem Związku konieczny jest większy nacisk na kształcenie praktyczne, dobór środków dydaktycznych i elementy podstawy programowej.

czytaj więcej »

Pensum nauczycieli specjalistów nie zostanie uregulowane ustawowo na poziomie 20 godzin tygodniowo. Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w tej sprawie został odrzucony przez sejmowe komisje w dniu 10 lipca. Ostateczną decyzję podejmie jednak Sejm.

czytaj więcej »

Dyrektor ma obowiązek zareagować na skargę rodziców dotyczącą pracy nauczyciela i powiadomić skarżących o sposobie jej załatwienia. Nie może jednak udostępniać pisemnych wyjaśnień nauczyciela. Wystarczy, że zapewni rodzicom wgląd do tego dokumentu.

czytaj więcej »

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może zostać unieważniony w razie wykrycia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

czytaj więcej »

Po blisko 10 miesiącach od przedstawienia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela (wrzesień 2013 r.), resort edukacji odniósł się do uwag zgłoszonych podczas konsultacji projektu. Część z nich uwzględniono na korzyść nauczycieli, od niektórych zmian jak np. dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego resort jednak nie odstąpi.

czytaj więcej »

Możliwość dokończenia stażu mimo nieobecności w czasie jego trwania trwającej nieprzerwanie dłużej niż rok – to założenia projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, który miał umożliwić nauczycielom korzystającym z uprawnień rodzicielskich uzyskanie wyższego stopnia awansu. Projekt został jednak odrzucony przez sejmowe komisje.

czytaj więcej »

wiper-pixel