WYDANIE ONLINE

Dokumenty związane z przebiegiem nauczania wypełniają nauczyciele, jednak na bieżąco, jak i po zakończeniu zajęć są one kontrolowane przez dyrektora. Przejmując dokumentację od nauczycieli dyrektor musi mieć pewność, że została wypełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, bo ponosi odpowiedzialność za jej właściwe prowadzenie i przechowywanie.

czytaj więcej »

Po tym jak 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów o upoważnieniu ministra edukacji do określenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów konieczne stało się znowelizowanie przepisów w tym zakresie. Nowe regulacje prawne 22 lipca trafiły do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

Powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora nie wymaga przeprowadzenia badań profilaktycznych. Mimo tego, osoba powołana na to stanowisko powinna spełnić określone wymagania zdrowotne.

czytaj więcej »

Do przekształcenia umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania nie jest wymagane przedłożenie przez nauczyciela zaświadczenia o niekaralności, gdyż nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, a jedynie zmiany podstawy zatrudnienia.

czytaj więcej »

Członkiem komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego nie powinien być organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ponieważ kontroluje on postępowanie komisji.

czytaj więcej »

Jeżeli niezdolność nauczyciela do pracy trwa dłużej niż 30 dni, dyrektor ma obowiązek skierować go na kontrolne badania lekarskie. Dotyczy to także sytuacji, gdy choroba przypada w okresie ferii letnich. Jeżeli jednak po chorobie nauczyciel korzysta z urlopu, z badaniami można się wstrzymać.

czytaj więcej »

Nauczyciel niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie dostanie dodatkowego urlopu, ale ma prawo do 21 dni zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który zamierza przejść na emeryturę nauczycielską musi rozwiązać każdy stosunek pracy, w jakim pozostaje. Odprawę emerytalną otrzymuje jednak tylko z jednego – podstawowego zatrudnienia.

czytaj więcej »

Na wniosek nauczyciela dyrektor ma obowiązek udostępnić mu arkusz organizacji pracy szkoły wraz z załącznikami. Stanowi on bowiem informację publiczną.

czytaj więcej »

Regulamin rady pedagogicznej powinien uszczegóławiać zapisy ustawy o systemie oświaty i statutu szkoły i określać to, czego w zakresie działalności rady nie regulują przepisy.

czytaj więcej »

Przepisy ściśle określają, jakie oznaczenia mogą się znajdować na budynku szkoły i wskazują m.in. na tablice urzędowe z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz z nazwą szkoły. Okazjonalnie dotyczy to także flagi państwowej. Wszelkie inne elementy należy eksponować wewnątrz budynku.

czytaj więcej »

W nowym roku szkolnym, jako dzień zakończenia zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało 26 czerwca. Tymczasem z przepisów o organizacji roku szkolnego wynika, że powinien to być najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.

czytaj więcej »

Nie będzie zmian w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Oczekiwali ich posłowie PO, którzy pytali o możliwość powrotu do sytuacji, gdy rok szkolny kończył się mniej więcej tydzień wcześniej niż obecnie.

czytaj więcej »

Dyrektor może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w dowolnym momencie roku szkolnego, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Lepiej jednak, aby przed ustąpieniem zabezpieczył dla siebie wystarczającą liczbę godzin nauczycielskich.

czytaj więcej »

wiper-pixel