WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzenia przeglądu stanu budynków, urządzeń i wyposażenia szkoły co najmniej raz w roku. Najlepszym okresem na kompleksową kontrolę są wakacje, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego możliwe będzie usunięcie wszystkich usterek i zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

czytaj więcej »

Decyzje administracyjne dyrektora szkoły dotyczą spraw, do których upoważnienie zawiera ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela i rozporządzenia ministra edukacji narodowej oraz spraw związanych z bieżącą realizacją funkcji kierowniczych. Są one wiążące wyłącznie pod warunkiem ich prawidłowego sformułowania.

czytaj więcej »

Warunkiem niezbędnym do zgodnego z prawem działania szkoły jest znajomość i akceptacja koncepcji pracy szkoły przez uczniów i rodziców (spełnienie wymagania 1 na poziomie D). Na poziomie B wymaganie spełnia się pod warunkiem, że koncepcja pracy szkoły jest przygotowana, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.

czytaj więcej »

Od 2015 r. będzie obowiązywać nowa procedura unieważniania sprawdzianu lub egzaminu w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego. Unieważnienie skutkuje uzyskaniem wyniku 0%.

czytaj więcej »

Każda szkoła musi opracować własny, wynikający z diagnozy problemów wychowawczych i potrzeb środowiska program wychowawczy i profilaktyki. Początek nowego roku szkolnego to najlepszy czas na ich weryfikację i aktualizację.

czytaj więcej »

Nauczyciel, nawet po wielu latach przerwy w pracy w szkole, nie traci stopnia awansu zawodowego ani uprawnień nauczycielskich. Po latach może się jednak okazać, że nauczyciel nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania dotychczasowego stanowiska.

czytaj więcej »

Akty nadania poszczególnych stopni awansu zawodowego przechowuje się przez okres 50 lat ponieważ są zaliczane do kategorii archiwalnej B50. Pozostała dokumentacja awansu zawodowego jest przechowywana przez 5 lat (kategoria B5).

czytaj więcej »

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy powinien posiadać własny statut opracowany na podstawie ramowego statutu ustalonego dla tego rodzaju placówki. Statuty szkół wchodzących w skład ośrodka mogą być włączone do statutu placówki lub stanowić jego załączniki.

czytaj więcej »

Decyzja o tym, w jaki sposób nauczyciele zostaną zapoznani z regulaminem dyżurów jest podejmowana przez dyrektora szkoły w sposób autonomiczny. Podpisywanie regulaminu przez nauczycieli nie jest konieczne, ale pozwala uniknąć problemów.

czytaj więcej »

Od 2015 r. uczniowie zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny będą mogli złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów przyznanej podczas sprawdzania ich pracy. Na skutek tej weryfikacji może zostać wydane nowe zaświadczenie oraz świadectwo dojrzałości.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia sposób klasyfikowania wydatków związanych z dotacją celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

czytaj więcej »

Resort edukacji chce zmienić przepisy dotyczące organizowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Zlikwidowana zostanie możliwość odbycia tych kursów na odległość np. w formie szkolenia e-learningowego.

czytaj więcej »

Termin rozpoczęcia urlopu uzupełniającego powinien być uzgodniony z dyrektorem tak, aby nie destabilizował pracy szkoły w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel może jednak żądać udzielenia urlopu uzupełniającego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, a dyrektor nie może mu odmówić.

czytaj więcej »

Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. W takim przypadku istotne jest wskazanie przez nauczyciela podstawowego miejsca pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel