WYDANIE ONLINE

W minionym roku szkolnym przyjęto i wdrożono nowe regulacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podsumowanie podjętych dotąd działań stanowi obecnie podstawę do planowania pracy w kolejnym roku szkolnym. Wyzwaniem dla szkoły jest nie tylko zaprojektowanie pomocy dla tych uczniów, którzy byli objęci specjalistycznym wsparciem, ale także odpowiednie zaplanowanie działań zmierzających do rozpoznania potrzeb dzieci i młodzieży, które w nowym roku przekroczą progi szkoły.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, wydaje się nowy akt uwzględniający podwyższone kwalifikacje. Akt wydaje się na wniosek nauczyciela, jednak nie zawsze zostanie on uwzględniony.

czytaj więcej »

Organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wymaga opinii i zatwierdzenia przez radę pedagogiczną szkoły. Oznacza to, że każdorazowa zmiana tygodniowego rozkładu będzie wymagać również tego trybu.

czytaj więcej »

Dyrektor zobowiązany jest udzielić nauczycielowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego w terminie należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Przepisy oświatowe zezwalają na odłączenie edukacji muzycznej z nauczania zintegrowanego w klasach I-III i powierzenie jej innemu nauczycielowi o odpowiednich kwalifikacjach.

czytaj więcej »

Zasiłek macierzyński jest pomniejszany, gdy pracownica łączy korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego z zatrudnieniem u pracodawcy, który udziela takiego urlopu. Podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy nie wpływa na wysokość zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Podstawą decyzji dyrektora w sprawie odroczenia jest wniosek rodziców w tej sprawie. Obowiązek szkolny można odroczyć nie dłużej niż o jeden rok.

czytaj więcej »

Jeżeli w czasie korzystania przez pracownicę z uprawnień rodzicielskich upłynie termin ważności jej badań lekarskich, ze skierowaniem należy poczekać do jej powrotu do pracy.

czytaj więcej »

W praktyce szkolnej kontrola zarządcza stanowi element procesu zarządzania, który w zdecydowany i komplementarny sposób porządkuje związane ze sprawnym kierowaniem placówką działania dyrektora. Umożliwia podejmowanie przemyślanych i optymalnych czynności ukierunkowanych na rozwój szkoły.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia go do końca danego etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka obcego.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów ustawy o systemie oświaty, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli zwiększyć kwoty przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

czytaj więcej »

Dnia 8 sierpnia została podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nowe regulacje wejdą w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia rozporządzenia.

czytaj więcej »

Kolejna próba rozszerzenia katalogu nauczycieli uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego zakończyła się fiaskiem. Senat odrzucił własny projekt nowelizacji ustawy, który miał przyznać prawo do świadczenia nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych centrach kształcenia praktycznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel