WYDANIE ONLINE

Przepisy dają kilka możliwości odwołania nauczyciela z funkcji kierowniczej przed upływem kadencji. Najtrudniej jest udowodnić przypadek szczególnie uzasadniony, ale mimo tego to właśnie ta przesłanka jest przyczyną większości decyzji o pozbawieniu nauczyciela funkcji kierowniczej.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach WF-u. W opinii musi być określony czas zwolnienia.

czytaj więcej »

Na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą.

czytaj więcej »

Nauczyciele szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne takie same, jak w szkołach publicznych, ale pod warunkiem, że są zatrudnieni co najmniej na pół etatu.

czytaj więcej »

Pracownik obowiązany jest wykonać badania profilaktyczne w ośrodku, z którym pracodawca ma podpisaną umowę. Wykonanie tych badań u innego lekarza (nawet posiadającego wymagane uprawnienia) może być uznane za naruszenie obowiązków przez pracownika.

czytaj więcej »

Obniżenie wymiaru zatrudnienia, poniżej połowy pensum, w trakcie realizacji stażu na wyższy stopień awansu, uniemożliwia jego dokończenie. Wyjściem może być zawarcie dodatkowej umowy w innej szkole w celu uzupełniania godzin do połowy pensum.

czytaj więcej »

Nauczyciel ma prawo do pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia po przepracowaniu co najmniej 7 lat w zawodzie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, bezpośrednio przypadających przed datą rozpoczęcia urlopu. Nauczyciel nie musi być jednak zatrudniony przez cały ten okres na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Nowe zapisy ustawy o systemie oświaty znoszą wymóg zawierania umów cywilnoprawnych z nauczycielami realizującymi zajęcia w ramach projektów unijnych i regulują odpłatność za taką pracę. Dodatkowe umowy będą natomiast wymagane przy zaangażowaniu osób spoza szkoły.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który startuje w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły nie musi posiadać doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Co najmniej dwuletni staż na takim stanowisku jest wymagany jedynie od osoby niebędącej nauczycielem.

czytaj więcej »

Zniszczenia uszkodzonych lub błędnie wypełnionych giloszy może dokonać np. trzyosobowa komisja, a protokół zniszczenia powinien zawierać informację ile i jakich druków zostało zniszczonych, datę zdarzenia, sposób zniszczenia, nazwiska i imiona członków komisji oraz ich podpisy.

czytaj więcej »

Uczniowie gimnazjów będą mogli brać udział w ogólnopolskich olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych. Takie zapisy zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie konkursów, turniejów i olimpiad.

czytaj więcej »

Odsetki doliczone do nieterminowo wypłaconego nauczycielskiego dodatku wiejskiego są, na zasadzie wyjątku od reguły powszechnego opodatkowania, zwolnione z podatku dochodowego.

czytaj więcej »

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w szkołach sportowych będzie można przyjąć uczniów nie tylko do pierwszej klasy ale i wyższej – o ile szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się później. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji.

czytaj więcej »

Orzeczenie o indywidualnym nauczaniu wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Na tej podstawie dyrektor szkoły ustala miejsce, czas oraz zakres prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania, a także formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel