WYDANIE ONLINE

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z celów kontroli zarządczej. Poznanie najważniejszych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem umożliwi dyrektorom szkół i placówek zaplanowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny i przekładający się na podnoszenie jakości pracy w kierowanej placówce.

czytaj więcej »

Darmowy podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Na dodatkowe zajęcia z języka obcego w klasach I-III podręcznik muszą zakupić rodzice.

czytaj więcej »

Protokołu z postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły nie przechowuje się w aktach osobowych kandydata, ale w specjalnej teczce prowadzonej przez organ prowadzący.

czytaj więcej »

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów w najmłodszych klasach powinny być rozłożone równomiernie w tygodniu nauki. Mimo, że nie jest to prawnie zabronione, to jednak nie powinno się planować dwóch lekcji pod rząd z jednego przedmiotu.

czytaj więcej »

Przy przeniesieniu nauczyciela mianowanego do nowej szkoły na mocy art. 18 Karty Nauczyciela, ważność zachowują jego dotychczasowe badania lekarskie i szkolenie okresowe z zakresu bhp.

czytaj więcej »

Wychowawca świetlicy pełni opiekę nad uczniami w ramach swoich obowiązków służbowych i nie przysługuje mu za to dodatek funkcyjny. Ma do niego prawo natomiast kierownik świetlicy, a także m.in. wychowawca klasy.

czytaj więcej »

W przypadku dużej liczby dzieci wymagających zapewnienia opieki świetlicowej i ograniczonej liczby pomieszczeń w budynkach szkolnych, na organizację tego typu zajęć można przeznaczyć wolne sale lekcyjne.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel, zgodnie z planem pracuje od poniedziałku do piątku, to wyznaczenie go na dyżur w sobotę i niedzielę stanowi przekroczenie 5-dniowego tygodnia pracy. W zamian należy udzielić mu 2 dni wolnych od pracy w tygodniu, a jeśli to niemożliwe zapłacić dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik, przed rozwiązaniem stosunku pracy wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym, niż to wynika z okresu przepracowanego, należy w świadectwie pracy wskazać faktyczny wymiar wykorzystanego urlopu.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że podany w kalendarzu na rok szkolny 2014/2015 termin zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych jest ustalony prawidłowo.

czytaj więcej »

Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne zależą od rodzaju zalecanych w orzeczeniu i zorganizowanych na tej podstawie zajęć dla ucznia w szkole. Prowadzący powinni mieć zatem kwalifikacje zgodne z zajmowanym stanowiskiem oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

czytaj więcej »

Na świadectwie ucznia, który zdawał egzamin poprawkowy w sierpniu wpisuje się datę podpisania przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników promocji albo klasyfikacji i promocji.

czytaj więcej »

Ograniczenie zastosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli do kilku przepisów, w tym dotyczących awansu zawodowego, nagród, wynagrodzenia i uprawnień emerytalnych - takie rozwiązanie przewiduje najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program skierowany jest do szkół, placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących.

czytaj więcej »

29 sierpnia wchodzi w życie zmiana przepisów o kwalifikacjach nauczycieli, która umożliwia uzupełnienie kwalifikacji językowych przez nauczycieli przedszkoli aż do 31 sierpnia 2020 r. Do tego czasu, do prowadzenia zajęć z języków obcych wystarczy jego znajomość na poziomie podstawowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel