WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie o nadzorze nie precyzuje przedmiotu i obszarów ewaluacji wewnętrznej, wskazując jedynie, że badanie ma być przeprowadzane w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności i wykorzystywane do doskonalenia jakości jej pracy. Dyrektor ma w tym zakresie dużą swobodę, ale powinien pamiętać, aby przedmiotem badania były obszary ważne z perspektywy nauczycieli, rodziców i uczniów.

czytaj więcej »

Wypłata nagrody jubileuszowej, do której nauczyciel nabył prawo 31 sierpnia może nastąpić 1 września tj. w pierwszym dniu roboczym, po nabyciu do niej prawa. Wcześniejsza wypłata nagrody mogłaby bowiem okazać się świadczeniem nienależnym.

czytaj więcej »

Nauczycielom przysługują nagrody organu prowadzącego i dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy, wypłacane z funduszu nagród, zabezpieczonego w budżecie organu prowadzącego. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania nagród określa organ prowadzący w uchwale rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa.

czytaj więcej »

Dnia 1 września 2014 r. 4 763 600 uczniów szkół na terenie całego kraju wróci do szkoły. Zajęcia w tym roku szkolnym potrwają do 26 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »

Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom wyłącznie w okresie sprawowania określonej funkcji lub powierzonego stanowiska. Jeżeli awansujący nauczyciel jest nieobecny w pracy to, o prawie do dodatku dla opiekuna stażu powinien rozstrzygać organ prowadzący.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może w regulaminie pracy ograniczyć częstotliwości przyznawania dofinansowania do okularów lub soczewek korygujących wzrok. O częstotliwości wymiany okularów lub soczewek może zdecydować jedynie lekarz okulista.

czytaj więcej »

W poprzednich wydaniach serwisu przedstawiliśmy wstępny zarys nowych zapisów, jakie miały się znaleźć w znowelizowanej Karcie Nauczyciela. Tymczasem w ostatnim tygodniu sierpnia Minister Edukacji Narodowej wycofała się z planów zmiany tej ustawy.

czytaj więcej »

Nie ma możliwości odroczenia obowiązku szkolnego bez zasięgnięcia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą odroczenia w żadnym wypadku nie może być zaświadczenie lekarskie od pediatry że dziecko często choruje.

czytaj więcej »

Stanowisko nauczyciela wspomagającego jest odrębną i specjalną kategorią w zawodzie nauczyciela. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajęć takiego nauczyciela ustala organ prowadzący w stosownej uchwale.

czytaj więcej »

Protokół dokumentuje pracę rady pedagogicznej, np. podejmowanie uchwał, formułowanie wniosków. Warto zadbać o jego jakość, określić rządzące nim zasady. Rada ustalając regulamin swojej działalności powinna odnieść się także m. in. do kwestii wnoszenia poprawek do protokołu, przyjęcia protokołu z ostatniego zebrania.

czytaj więcej »

Dyrektor powinien zorganizować nauczanie indywidualne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie orzeczenia dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Początek nowego roku szkolnego przynosi wiele zmian prawnych, ale nie wprowadza zmian w wysokości nauczycielskich pensji zasadniczych. Nauczyciele nie mają co liczyć na podwyżki także w 2015 roku.

czytaj więcej »

Zatrudniając osobę na określone stanowisko, dyrektor powinien dokonać oceny jej kwalifikacji pod kątem potrzeb uczniów i placówki. Oceny kwalifikacji należy dokonać w toku analizy programu ukończonego kierunku (specjalności) studiów i porównania ich z zadaniami, jakie będzie realizować nauczyciel na zajmowanym stanowisku.

czytaj więcej »

Niespełnienie wymogów formalnych lub wszystkich warunków określonych w art. 73 Karty Nauczyciela uniemożliwia udzielenie nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Decyzja w tej sprawie powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o prawie odwołania do sądu pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel