WYDANIE ONLINE

Od 3 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, które rezygnuje z osobnego dziennika godzin karcianych, zmienia sposób prowadzenia ksiąg arkuszy ocen oraz dokonywania wpisów w księdze uczniów.

czytaj więcej »

Od 1 września uczestnicy wycieczek krajowych nie muszą posiadać ubezpieczenia NNW, ale przy wyjeździe zagranicznym ubezpieczenie jest obowiązkowe. Organizację wyjazdów dla uczniów usprawni przepis, zgodnie z którym kierownik wypoczynku może być jednocześnie opiekunem wycieczki lub imprezy.

czytaj więcej »

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają między innymi tzw. specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Powinni oni mieć kwalifikacje zgodne z rodzajem prowadzonych zajęć.

czytaj więcej »

Wymiar urlopu wypoczynkowego osoby niebędącej nauczycielem, zatrudnionej, za zgodą organu prowadzącego do prowadzenia zajęć kształcenia zawodowego, ustala się na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Zatrudnienie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego na czas określony może uzasadniać np. wątpliwość czy zajęcia, które ma prowadzić będą w ogóle realizowane w kolejnych latach. Niepewność co do liczby godzin danego przedmiotu nie stanowi zaś podstawy do zawarcia umowy na czas określony.

czytaj więcej »

Nieużywanie platformy do przewożenia osób niepełnosprawnych nie oznacza, że szkoła może być zwolniona z obowiązku dokonywania przeglądów i konserwacji. Należy sprawdzić w dokumencie, na podstawie którego szkoła uzyskała urządzenie i w opisie wymagań określonych przez producenta, czy możliwe jest odstąpienie od przeglądów w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane.

czytaj więcej »

Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum. W przypadku powzięcia wątpliwości należy zweryfikować dane, które mają być wpisane do księgi.

czytaj więcej »

Godziny zajęć przeznaczone na „Wychowanie do życia w rodzinie” podlegają wliczeniu do pensum nauczyciela.

czytaj więcej »

Zmiana wysokości wynagrodzenia nauczyciela w związku z podwyższeniem poziomu kwalifikacji lub uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego następuje w różnych terminach, ale zawsze po udokumentowaniu prawa do wyższej stawki wynagrodzenia.

czytaj więcej »

9 września wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, które zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny oraz uwzględniające ostatnie zmiany w systemie oświaty.

czytaj więcej »

Jeżeli stołówkę prowadzi szkoła, to wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Gdy zaś posiłki dostarcza firma cateringowa, to wysokość opłat ustala się w umowie pomiędzy dyrektorem a tą firmą.

czytaj więcej »

Za zniszczenie, uszkodzenie lub niezwrócenie bezpłatnego elementarza szkoła może domagać się od rodziców ucznia kwoty 4,34 zł.

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują, iż nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły obwodowej. Za właściwą organizację warunków kształcenia uczniów (w tym w formie nauczania indywidualnego) odpowiada dyrektor szkoły, do której uczeń został przyjęty i spełnia w niej obowiązek szkolny.

czytaj więcej »

Rodzice ani pełnoletni uczeń nie mogą złożyć wniosku o zwolnienie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zajęć rewalidacyjnych. Zajęcia te są bowiem obowiązkowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel