WYDANIE ONLINE

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami, ale przepisy nie precyzują, na czym polega i w jakim zakresie realizowana jest ta współpraca, pozostawiając tę kwestię do uregulowania przez dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dyrektor nie może już uznawać ukończonego przez nauczycieli kierunku (specjalności) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć. Jednak nauczyciele, który uzyskali w ten sposób kwalifikacje, zachowują je.

czytaj więcej »

Zgodnie z przepisami plac zabaw dla dzieci młodszych znajdujący się na terenie ogrodzonego boiska szkolnego, nie musi być wydzielony osobnym ogrodzeniem. Dyrektor, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, może jednak postanowić o zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń

czytaj więcej »

Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje nauczyciela może być świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Kurs musi być zorganizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

czytaj więcej »

Po zmianie podstawy programowej decyzję o tym, ile czasu uczniowie poświęcą na opanowanie wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej podejmuje nauczyciel.

czytaj więcej »

Prawo do nagrody jubileuszowej nie musi zostać udokumentowane świadectwem pracy, ale również innym dokumentem, który potwierdza wymagany przepisami staż pracy pracownika.

czytaj więcej »

Nauczyciel będący radnym ma prawo do zwolnienia od pracy na czas wykonywania funkcji związanych ze sprawowanym mandatem. Za czas takiego zwolnienia nie ma jednak prawa do wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Dodatek motywacyjny przyznaje się na podstawie zapisów regulaminu wynagradzania. Nie mogą się w nim jednak znaleźć zapisy upoważniające dyrektora do cofnięcia dodatku.

czytaj więcej »

Każdy uczeń szczególnie uzdolniony ma możliwość rozwoju swoich uzdolnień oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, jeśli po spełnieniu określonych warunków uzyska zezwolenie dyrektora na indywidualny program lub tok nauki.

czytaj więcej »

Szkoły, które korzystają z dziennika elektronicznego powinny się zaopatrzyć w bezpieczny podpis elektroniczny w celu przesyłania danych zgromadzonych w tym dzienniku.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły dokonuje dwukrotnie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - do 31 maja 75% odpisów i do 30 września pozostałą część. Następnie do końca grudnia ma czas na korektę.

czytaj więcej »

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku pisemnego potwierdzania warunków umowy o pracę zawartej bez zachowania formy pisemnej, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Projekt nowelizacji przepisu art. 29 § 2 Kodeksu pracy w tym zakresie został odrzucony przez Sejm.

czytaj więcej »

Do 19 października samorządy mogą składać wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel