WYDANIE ONLINE

Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego to odpowiednio zadanie dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, w obwodzie których dziecko mieszka. Jest ono realizowane poprzez gromadzenie informacji o realizacji wymienionych obowiązków w księdze ewidencji prowadzonej w szkole.

czytaj więcej »

Po zmianie przepisów w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej, godziny karciane mogą być rozliczane w dzienniku zajęć świetlicy oraz dzienniku innych zajęć. Nie ma jednak zakazu zakładania odrębnego dziennika tak, jak to było do tej pory. Są jednak inne możliwości rejestrowania tych zajęć, bez konieczności tworzenia zbędnych dokumentów.

czytaj więcej »

Pracownik, który kończy studia doktoranckie ma prawo do urlopu w wymiarze 28 dni roboczych w związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej oraz zwolnienia od pracy na przeprowadzenie jej obrony nawet, jeśli odbywał studia bez zgody pracodawcy.

czytaj więcej »

Program komputerowy jest użytkowany na zasadzie licencji i to ona przesądza o tym, czy program może być zainstalowany na wielu stanowiskach w pracowni komputerowej, czy też tylko na jednym.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel z wykształceniem historycznym zrealizował w standardzie kształcenia w grupie treści podstawowych i kierunkowych treści przedmiotu wiedza o społeczeństwie, to można mu powierzyć prowadzenie zajęć z tego przedmiotu.

czytaj więcej »

Na żądanie przedstawicieli związków zawodowych dyrektor ma obowiązek udostępnić im regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

czytaj więcej »

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

czytaj więcej »

Zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego w szkole ustala dyrektor. Jednak o przydziale tych środków nauczycielowi będącemu jednocześnie dyrektorem decyduje organ prowadzący.

czytaj więcej »

Szkoły mogą składać zamówienia na drugą część bezpłatnego podręcznika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który nie uzupełnił dziennika lekcyjnego może zostać ukarany karą porządkową. Jeżeli jednak uchybienie to powstało na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, nauczycielowi nie należy się za ten dzień wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Wydatki związane z organizacją spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Nauczyciela można pokryć ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem jest jednak całkowite sfinansowanie kosztów takiej imprezy z Funduszu.

czytaj więcej »

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.

czytaj więcej »

Na zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej można przeznaczyć środki z budżetu szkoły. Trzeba jednak pamiętać, aby tego typu zakupów nie finansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

czytaj więcej »

Darmowe podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powinny być gromadzone w bibliotekach szkolnych. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel