WYDANIE ONLINE

Udokumentowanie pracy na roli bywa kłopotliwe szczególnie, gdy praca była świadczona w latach, kiedy zmieniały się normy obszarowe i definicje domownika. Ocena dokumentów potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym należy do dyrektora, tym bardziej warto znać zmieniające się regulacje prawne, by omyłkowo nie zaniżyć lub nie zawyżyć stażu i wypłacanych na jego podstawie świadczeń takich jak dodatek za wysługę lat i nagroda jubileuszowa.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Ministra Zdrowia wniósł o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży dzieciom papierosów elektronicznych oraz zakazu reklamy tych produktów. Wymaga tego dyrektywa unijna z 3 kwietnia 2014 r.

czytaj więcej »

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii i etyki w szkole, powinien przebywać we wskazanym miejscu (np. w bibliotece) przez cały czas trwania tych lekcji. Kontrola jego obecności ze względów bezpieczeństwa jest obowiązkowa i powinna być odnotowywana w ustalony w szkole sposób.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo ma prawo do odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę. Umowę może wówczas rozwiązać za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem.

czytaj więcej »

Czas trwania zajęć karcianych powinien być odpowiedni do ich charakteru, tj. dydaktycznego (45 minut) bądź opiekuńczo-wychowawczego (60 minut).

czytaj więcej »

Maksymalne stawki za 1 km podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. Dyrektor może jednak w drodze zarządzenia ustalić stawki na niższym poziomie, niż to wynika z tych przepisów.

czytaj więcej »

Wójt może udzielić dyrektorowi szkoły pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w sprawach związanych z realizacją umowy, jaką zawarła gmina. Może to dotyczyć także dowozu dzieci do szkół.

czytaj więcej »

Stopień nauczyciela kontraktowego nadany decyzją dyrektora szkoły z dniem zatrudnienia nauczyciela obowiązuje we wszystkich szkołach, w których jest zatrudniony nauczyciel.

czytaj więcej »

Pracownikom nie przysługują żadne szczególne zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ze środków pracodawcy w związku z nieuleczalną chorobą dziecka, które ukończyło 14 lat.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają dolnej granicy wieku ucznia, który może być przyjęty do szkoły policealnej. Można ją jednak ustalić kierując się definicją takiej placówki.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który nie był wytypowany do protokołowania posiedzenia rady pedagogicznej i samowolnie dokonał wpisu do księgi protokołów może zostać ukarany karą porządkową za nieprzestrzeganie porządku pracy.

czytaj więcej »

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy w 2015 roku nie będzie mogła być niższa niż 1.750 zł. W pierwszym roku pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie niższego niż 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2015 r. - 1.400 zł.

czytaj więcej »

Dnia 11 października 2014 r. w Sali Zjazdowej siedziby Zarządu Głównego ZNP w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, o godzinie 11 rozpocznie się debata zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Polski Związek Logopedów na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach.

czytaj więcej »

Kontynuacja wdrażania bezpłatnego podręcznika, dofinansowanie do tworzenia nowych żłóbków i przedszkoli, likwidacja „śmieciowego” jedzenia w szkołach, możliwość dofinansowania do szkolnego monitoringu oraz wdrożenie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego – to oświatowe plany Rządu na najbliższe lata.

czytaj więcej »

wiper-pixel