WYDANIE ONLINE

W trakcie trwania stanu nieczynnego można zatrudnić nauczyciela na umowę terminową lub przywrócić go do pracy na poprzednich warunkach. Nie jest jednak możliwe zlecanie w tym czasie nauczycielowi nieodpłatnych zastępstw w szkole, ani także zobowiązywanie go do pełnienia opieki nad uczniami.

czytaj więcej »

Placówki prowadzące systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych mogą ubiegać się o tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wnioski o przyznanie tytułu mogą składać placówki, w których prowadzone są minimum trzy różne rodzaje zajęć dla uczniów zdolnych przez trzech różnych nauczycieli.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły musi zapewnić okulary korekcyjne tylko tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy co najmniej 4 godziny na dobę. Sposób ustalenia tego okresu dyrektor powinien określić w regulaminie pracy.

czytaj więcej »

Uczeń, który nie korzysta z nauki religii może wcześniej wychodzić ze szkoły jeśli religia odbywa się na ostatniej godzinie lekcyjnej w danym dniu. Możliwe jest to tylko wówczas gdy jego rodzice wyrażą na to zgodę i złożą u dyrektora szkoły oświadczenie, że przyjmują pełną odpowiedzialność za dziecko po wyjściu ze szkoły.

czytaj więcej »

Ustalenia miejsca zamieszkania ucznia niebędącego mieszkańcem danej gminy dokonuje się na podstawie oświadczenia rodzica o faktycznym miejscu zamieszkania a nie na podstawie meldunku.

czytaj więcej »

Rozpoczął się proces legislacyjny w zakresie zmiany rozporządzenia z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

czytaj więcej »

Wykonywanie posługi kapłańskiej przed podjęciem pracy w szkole przez księdza – nauczyciela katechetę nie może być podstawą do odmowy przyznania zasiłku na zagospodarowanie.

czytaj więcej »

Zmiany w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mogą być dokonywane tylko z inicjatywy dyrektora szkoły. Nawet jeżeli z prośbą o zmianę zakresu planu wystąpi nauczyciel, dyrektor nie musi takiej prośby uwzględnić.

czytaj więcej »

Dnia 14 października nie prowadzi się w szkołach zajęć lekcyjnych, ale nie jest to dzień wolny od pracy dla nauczycieli. Z kolei nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej może w tym dniu skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej »

Ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum nie określają wymiaru godzin etyki tygodniowo. W praktyce określa to dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza szkoły II, III i IV etapu edukacyjnego do udziału w konkursie na tytuł „SZKOŁA GLOBALNA 2014”. Konkurs jest działaniem projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”. Prace można nadsyłać do 5 grudnia.

czytaj więcej »

Prowadzenie przez szkołę dziennika elektronicznego wymaga zapewnienia rodzicom bezpłatnego wglądu do informacji w zakresie dotyczącym ich dzieci.

czytaj więcej »

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten rok szkolny i jednocześnie punktem na oświatowej liście Rządu jest rozwój szkolnictwa zawodowego. Na ten cel przeznaczone zostanie 120 mln euro.

czytaj więcej »

wiper-pixel