WYDANIE ONLINE

Z reguły wybór obszaru badania, ustalenie pytań badawczych, harmonogramu oraz tworzenie narzędzi badawczych powierza się powołanemu do tego celu zespołowi (zespołom). Jednak wybór obszaru badania raczej powinien być wyznaczony przez dyrektora na podstawie wyników pełnionego nadzoru lub w wersji bardziej demokratycznej ustalony na poziomie rady pedagogicznej w oparciu na wnioski z poprzedniego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Małżonek nauczyciela na potrzeby ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego jest traktowany jako członek rodziny niezależnie od tego, czy osiąga dochody czy nie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat, nie musi wyrażać zgody na urlop dla poratowania zdrowia i nie można go obciążyć kosztami urlopu. Urlopu udziela szkoła macierzysta i to ona ponosi wszelkie obciążenia z tym związane.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który realizuje zajęcia o różnym wymiarze pensum najpierw powinien mieć ustalone pensum łączone a dopiero potem wymiar godzin ponadwymiarowych.

czytaj więcej »

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dla innych celów. Przesłanką dla wydania legitymacji szkolnej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność.

czytaj więcej »

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydają poradnie na okres, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W okresie ferii uczniowie nie uczęszczają do szkoły a zatem na ten czas nie przydziela się godzin nauczania indywidualnego.

czytaj więcej »

Udział uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, w tym realizowanych na basenie, nie wymaga dokumentowania zaświadczeniem lekarskim możliwości uczestniczenia w tych zajęciach. Zaświadczenie lekarskie będzie natomiast niezbędne, kiedy rodzice wystąpią o zwolnienie ucznia z tych zajęć.

czytaj więcej »

Po powrocie z urlopu bezpłatnego dyrektor zatrudnia pracownika na dotychczasowych warunkach. Jeżeli w czasie jego urlopu, inni pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku otrzymali podwyżki wynagrodzenia, to dyrektor powinien również przyznać podwyżkę pracownikowi wracającemu z urlopu. Pracownicy mają bowiem prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

czytaj więcej »

Żaden przepis prawa oświatowego nie nakłada na dyrektora obowiązku opracowania regulaminu organizacyjnego szkoły. Jednak odniesienie do tego dokumentu znajduje się w różnych aktach prawnych, w tym dotyczących kontroli zarządczej, a to przemawia za zasadnością jego opracowania.

czytaj więcej »

Dziś mija termin na zgłoszenie udziału w konsultacjach społecznych w ramach ogólnopolskiego, systemowego projektu "Szkoła Współpracy". W konsultacjach mogą wziąć udział dyrektorzy, nauczyciele, rodzice dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

czytaj więcej »

Do 31 października został wydłużony termin na rejestrację opiekunów zespołów szkolnych w ogólnopolskim konkursie grantowym „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja”. Aby wziąć udział w konkursie należy do 30 listopada 2014 r. wysłać elektroniczny formularz zgłoszenia projektu wraz z załącznikami.

czytaj więcej »

Zmiana przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadza nową – elektroniczną - formę zwolnień lekarskich. Pracownik nie będzie musiał dostarczać zwolnienia do szkoły osobiście – zrobi to za niego ZUS.

czytaj więcej »

Nauczyciel za dzień, w którym wykonywał pracę w szkole powinien otrzymać wynagrodzenie nawet, jeśli zwolnienie lekarskie dostarczone w dniach następnych obejmuje także dzień świadczenia pracy.

czytaj więcej »

Ustalenie dnia wolnego dla szkoły podstawowej i odpracowanie go w sobotę nie oznacza, że wolne będzie miał także oddział przedszkolny zorganizowany przy szkole. Jego organizacja rządzi się bowiem innymi prawami a przepisy o dodatkowych dniach wolnych i możliwości odrabiania zajęć w soboty nie mają tu zastosowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel