WYDANIE ONLINE

Obowiązek monitorowania realizacji podstawowy programowej spoczywający na dyrektorze szkoły oraz nauczycielach ma na celu wczesne wykrywanie nieprawidłowości i podejmowanie działań korygujących, dzięki którym niweluje się ryzyko niezrealizowania programu. Poznanie zasad monitorowania powinno stać się inspiracją do tworzenia skutecznych narzędzi systematycznej oceny jakości i efektywności pracy dydaktycznej.

czytaj więcej »

Osoby bezrobotne skierowane do prac interwencyjnych lub robót publicznych na terenie szkoły, są zatrudniane na podstawie stosunku pracy, a zatem należy je skierować je na wstępne badania lekarskie.

czytaj więcej »

Wystawiany przez szkołę duplikat świadectwa powinien być podpisany i opieczętowany przez aktualnie urzędującego dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Nauczycielce przysługuje godzinna przerwa na karmienie każdego dnia, w którym pracuje ponad 4 godziny. Nie oznacza to jednak, że w związku z korzystaniem z przerwy zmniejszy się wymiar pensum nauczycielki.

czytaj więcej »

W przypadku zawarcia dodatkowej umowy z nauczycielem nie jest konieczne przedkładanie przez niego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, gdyż dokument taki powinien zostać złożony przy zawarciu pierwotnego stosunku pracy.

czytaj więcej »

Pracownik może odpracować prywatne wyjście z wyprzedzeniem tj. przed dniem, w którym z powodu konieczności załatwienia spraw prywatnych, pracował krócej.

czytaj więcej »

Gdy na zajęcia z religii lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów, to w organizację tych zajęć powinien się włączyć organ prowadzący. Może on utworzyć w tym celu grupę międzyszkolną i zorganizować zajęcia w jednej szkole lub w punkcie katechetycznym.

czytaj więcej »

Zmniejszanie wydatków na oświatę i wychowanie, niedoszacowanie zadań oświatowych a przede wszystkim premiowanie samorządów, które pozbędą się wszystkich szkół - to główne zarzuty, jakie stawia ZNP pod adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Opinia, na podstawie której dyrektor może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka powinna zawierać dane wskazane w przepisach, z uwzględnieniem stwierdzenia, że dotyczy zwolnienia z nauki drugiego języka z uwagi na określony/zdiagnozowany problem dziecka.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego od kilku miesięcy walczy o zmianę statusu asystenta nauczyciela i wychowawcy świetlicy. Związek chce, aby stanowisko to zostało wprowadzone do wykazu stanowisk pracowników samorządowych i było wynagradzane tak, jak pracownicy samorządowi zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach.

czytaj więcej »

Matura 2015 odbędzie się w nowej formule. Każdy absolwent będzie obowiązkowo zdawał pięć egzaminów. Z języka polskiego – w części pisemnej i części ustnej, z wybranego języka obcego nowożytnego – w części pisemnej i części ustnej, z matematyki – w części pisemnej.

czytaj więcej »

Słodycze, ciastka, drożdżówki, chipsy oraz słodzone napoje – po takie produkty najczęściej sięgają uczniowie odwiedzający szkolne sklepiki. Niezdrowych produktów nie brakuje także w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Uchwalona kilka dni temu nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia daje ajentom szkolnych sklepików, stołówkom oraz firmom cateringowym ponad rok na „uzdrowienie” produktów i posiłków podawanych uczniom.

czytaj więcej »

Zmiana języka obcego może wystąpić tylko w sytuacji przejścia do innej szkoły, w której nauczany jest inny niż w poprzedniej szkole język obcy jako przedmiot obowiązkowy.

czytaj więcej »

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom niejednokrotnie okazuje się, że nowy sposób obliczania wysokości emerytury jest korzystniejszy od dotychczasowego, czyli starych zasad. Decyduje o tym korzystny w niektórych latach wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego oraz składek emerytalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel