WYDANIE ONLINE

W tegorocznych wyborach samorządowych na radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województwa startują zarówno nauczyciele jak i pracownicy niepedagogiczny. Wygrana wiąże się z określonymi przywilejami ale i zakazami. Niektórzy staną w związku z tym przed trudną decyzją.

czytaj więcej »

Zmiany w nadzorze pedagogicznym, nad którymi pracuje resort edukacji, mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz zwiększenie skuteczności i efektywności sprawowanego nadzoru. Wizytatorzy zyskają większe uprawnienia podczas kontroli a odpowiedzialność dyrektora szkoły za terminowe wprowadzenie zaleceń pokontrolnych zostanie zaostrzona.

czytaj więcej »

W 2015 r. wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych pozostanie na niezmienionym poziomie. Podstawa wymiaru odpisu podstawowego w 2015 r. pozostanie na poziomie 2.917,14 zł.

czytaj więcej »

Osoby przyjmowane do pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie będą musiały wykonywać wstępnych badań lekarskich, pod warunkiem że dotychczasowe zaświadczenie lekarskie jest aktualne i dotyczy braku przeciwwskazań do pracy w warunkach odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

czytaj więcej »

Obowiązek udzielenia dnia wolnego za święto wypadające w innym dniu niż niedziela dotyczy także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli jednak z rozkładu czasu pracy wynika, że pracownik nie świadczy pracy we wszystkie dni tygodnia, należy przeliczyć ilość godzin do wypracowania. Może się wówczas okazać, że dyrektor nie musi udzielać dodatkowego dnia wolnego.

czytaj więcej »

Wycieczki szkolne są organizowane przez nauczycieli w ramach realizacji programu nauczania zajęć obowiązkowych i nie powinny odbywać się w zakresie godzin przeznaczonych na realizację godzin karcianych.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli. Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do wykonywania innych zadań w taki dzień lub pozostają w gotowości do pracy. Zatem za te dni nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Przy zmianie nazwy szkoły należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące zakładania szkoły, brak jest bowiem odrębnych regulacji prawnych w tym zakresie.

czytaj więcej »

Jeśli uczeń sprawia problemy wychowawcze a rodzice nie reagują na zgłaszane trudności lub unikają kontaktu ze szkołą, należy powiadomić sąd rodzinny.

czytaj więcej »

Przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy najlepiej dokonać za porozumieniem stron. W przypadku braku zgody pracownika można zastosować wypowiedzenie zmieniające, ale w tym przypadku zmiana stanowiska nastąpi dopiero po upływie okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Nauczyciel mianowany, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie ma prawa do dodatku wyrównawczego wypłacanego na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

czytaj więcej »

Jeśli określona osoba wynajęła albo wydzierżawiła część nieruchomości szkoły w celu prowadzenia działalności innej niż oświatowa, to zobowiązana jest uiszczać podatek od nieruchomości.

czytaj więcej »

W szkołach wchodzących w skład zespołu szkół nie muszą, ale mogą funkcjonować oddzielne rady pedagogiczne dla każdego typu szkoły. Są bowiem zakresy spraw, które dotyczyć będą tylko jednego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu. Jeśli jednak większość nauczycieli zatrudnionych w zespole pracuje we wszystkich typach szkół – wygodniej jest, gdy funkcjonuje jedna rada pedagogiczna.

czytaj więcej »

wiper-pixel