WYDANIE ONLINE

Układając harmonogram nauczania indywidualnego trzeba pamiętać, że zajęcia mają się odbywać przez co najmniej dwa dni na pierwszym etapie edukacyjnym i co najmniej trzy na każdym kolejnym etapie. Mają być one rozłożone równomiernie w skali tygodnia i danego dnia nauki ale tak, aby uczeń miał jak najmniej okienek. To trudne zadanie organizacyjne warto wykonać we współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami.

czytaj więcej »

Księgę uczniów prowadzi się w każdej szkole. W przypadku zespołu szkół prowadzi się ją oddzielnie dla każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Księgę wychowanków prowadzi się tylko dla określonych placówek.

czytaj więcej »

Nauczyciel i pracownik którzy kształcą się na studiach podyplomowych nie mają prawa do urlopu szkoleniowego. Mogą, za zgodą dyrektora uzyskać płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do stawienia się na zajęciach. Warunkiem jest jednak posiadanie skierowania lub zgody dyrektora. Nauczyciel może mieć również ustalony 4-dniowy tydzień pracy.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel zostaje oddelegowany do pełnienia funkcji związkowej z początkiem roku szkolnego, w którym nie wypracował jeszcze żadnych godzin ponadwymiarowych, to w jego wynagrodzeniu nie uwzględnia się wypracowanych godzin uwzględnionych w podstawie poprzedniego oddelegowania.

czytaj więcej »

Niepełnosprawny uczeń może samodzielnie wracać ze szkoły, jeśli tak zadecydowali rodzice. W tym celu powinni oni złożyć dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczny powrót.

czytaj więcej »

Pracownik, którego wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Powinien mieć także zapewnione odpowiednie miejsce na odpoczynek, spożycie posiłku, czy przechowywanie odzieży.

czytaj więcej »

Za święto przypadające w sobotę należy udzielić dnia wolnego. Dotyczy to także pracowników przebywających w takim dniu na zwolnieniu lekarskim, ale nie dotyczy pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim w dniu wyznaczonym jako dzień wolny za święto.

czytaj więcej »

Emerytowany nauczyciel i pracownik mają prawo korzystać ze świadczeń ZFŚS w szkole, która była ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę. Nie ma przy tym znaczenia, że dana osoba, już jako emeryt ostatnio pracowała w placówce, która nie tworzy ZFŚS.

czytaj więcej »

Głównym celem konkursu, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach.

czytaj więcej »

Od 15 do 18 grudnia 2014 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbny egzamin maturalny. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią szkołom arkusze egzaminacyjne i inne niezbędne materiały.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie zatwierdza programu nauczania ale sprawdza, czy uwzględnia on całość podstawy programowej, a jeśli tak – zezwala na stosowanie tego programu przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Do czasu zmiany programu lub zmiany przepisów obowiązuje on także kolejne roczniki.

czytaj więcej »

Zwolnienie ucznia - obcokrajowca z nauki drugiego języka odbywa się na takich samych zasadach co dla pozostałych uczniów. Wymagany jest zatem wniosek rodziców i opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym mogą przebywać wychowankowie do ukończenia 23 roku życia. To samo dotyczy internatu, który stanowi integralną część ośrodka.

czytaj więcej »

Za niewiele ponad miesiąc szkoły podstawowe będą mogły przeprowadzić próbny sprawdzian dla klas VI. Arkusze do sprawdzianu i niezbędne materiały zapewni CKE oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. W czasie trwania sprawdzianu wylosowanych zostanie 60 szkół do przeprowadzenia Diagnozy Kompetencji Szóstoklasistów.

czytaj więcej »

wiper-pixel