WYDANIE ONLINE

Ze środków ZFŚS można sfinansować paczki, bony, talony i inne świadczenia zwyczajowo przyznawane przed świętami Bożego Narodzenia. Przed ich wręczeniem należy jednak zbadać sytuację socjalną osób uprawnionych i na tej podstawie zróżnicować wysokość świadczeń. W przeciwnym razie dyrektor musi się liczyć obowiązkiem zapłacenia składek od tych świadczeń, a po przekroczeniu progu zwolnienia – także podatku.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może przewozić uczniów na zawody i konkursy prywatnym samochodem nawet, gdy zezwala mu na to statut. Takie zapisy statutu należy jak najszybciej zmienić, gdyż są niezgodne z przepisami.

czytaj więcej »

Nauczycielowi posiadającemu znaczny lub umiarkowanym stopień niepełnosprawności nie przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, gdyż wymiar urlopu należnego na podstawie Karty Nauczyciela jest wyższy niż 26 dni.

czytaj więcej »

Dni wolne od zajęć nie są dniami wolnym od pracy nauczycieli. Dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy i przełożony nauczycieli decyduje o rodzaju i miejscu wykonywania przez nich pracy w dniu, gdy w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

czytaj więcej »

Wyjazd członków uczniowskiego klubu sportowego na zawody sportowe nie wymaga przedstawienia karty wycieczki dyrektorowi szkoły.

czytaj więcej »

Rada rodziców nie może zatrudniać pracowników szkoły ani na podstawie umów o pracę ani na podstawie umów cywilnoprawnych. Nawet, gdy umowę podpisze dyrektor to rada nie będzie mogła sfinansować wynikających z tego kosztów.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty nie wejdzie w życie w styczniu 2015 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej musi przygotować nowe brzmienie projektu w którym naniesie uwzględnione uwagi. Dopiero wówczas stały Komitet Rady Ministrów rozpatrzy ponownie projekt.

czytaj więcej »

Świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego podlegają egzekucji komorniczej na innych zasadach niż wynagrodzenie za pracę. Podstawą egzekucji z tych świadczeń jest odrębny tytuł egzekucyjny. Gdy tytuł egzekucyjny obejmuje wynagrodzenie za pracę, nie dotyczy należnych pracownikowi świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

20 listopada 2014 r. po raz pierwszy będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w sprawie jego ustanowienia w dniu 7 listopada br podjął Sejm.

czytaj więcej »

Jeżeli uczeń złożył tylko wstępną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu maturalnego to z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do matury, wstępna deklaracja staje się ostateczną.

czytaj więcej »

Okres grzewczy w szkołach wymaga, aby praktycznie non stop palacz c.o. przebywał w szkole. Jest to jednak niemożliwe, bo czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może określić dla pracownika inny niż sobota dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeżeli to on będzie inicjatorem, konieczna może się okazać zmiana regulaminu pracy. Gdy zaś wnioskodawcą zmiany będzie pracownik, można zastosować indywidualny rozkład czasu pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor nie może zobowiązać nauczyciela wspomagającego do wykonywania czynności przedmedycznych, które wykraczają poza zakres jego zadań. Nauczyciel może wykonywać takie czynności jedynie na zasadzie dobrowolności i umowy zawartej pomiędzy nim a rodzicami ucznia.

czytaj więcej »

wiper-pixel