WYDANIE ONLINE

Obecnie nie wypełnia się arkuszy ocen uczniom i słuchaczom, którzy opuścili szkołę przed pierwszą klasyfikacją, ale wydaje się zaświadczenie o przebiegu nauczania. Inny jest także sposób układania ksiąg arkuszy ocen oraz termin wpisywania danych nowych uczniów do księgi, a dyrektorzy mają dodatkową podstawę do wpisu w księgach w razie trudności w pozyskaniu danych o uczniu.

czytaj więcej »

Okres zwolnienia lekarskiego nie podlega wliczeniu do okresów uprawniających do nabycia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jeżeli jednak poza zwolnieniem pracownik przepracował efektywnie 6 miesięcy – będzie miał prawo do trzynastki.

czytaj więcej »

Organizacja związkowa nie musi informować o swoim powstaniu dyrektora szkoły niezwłocznie po podjęciu działalności na terenie placówki. Obowiązek informacyjny powstaje dopiero na zakończenie danego kwartału.

czytaj więcej »

Ochrona pracownika przed utratą wypowiedzenia obejmuje okres zasiłkowy oraz pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Dyrektor szkoły nie może jednak rozwiązać stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem, któremu upłynął już okres zasiłkowy, a który nie posiada jeszcze decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

czytaj więcej »

Jeżeli stosunek pracy nauczyciela rozwiązuje się w trakcie miesiąca, to część wynagrodzenia wypłaconego z góry staje się nienależna. Jednak jego zwrot może się odbyć tylko za zgodą nauczyciela. Gdy nauczyciel nie wyraża na to zgody dyrektor ma prawo wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o jego zwrot.

czytaj więcej »

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie należy dołączyć zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy. Koszty takiego orzeczenia ponosi wnioskodawca.

czytaj więcej »

Przepisy prawa pracy nakładają na dyrektorów szkół różnego rodzaju obowiązki w zakresie BHP. Nie są oni jednak zobowiązani do założenia i prowadzenia odrębnej teczki BHP.

czytaj więcej »

Nie ma potrzeby wypisywania upoważnień do odbioru giloszy wszystkim wychowawcom. Zwykle pracownik sekretariatu ma listę klas wraz z wychowawcami i wie, komu jakie druki powinien wydać, a upoważnienie ani tego nie ułatwi ani nie będzie dodatkowym zabezpieczeniem dla druków.

czytaj więcej »

Dzieci i młodzież objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych.

czytaj więcej »

Z planu nadzoru pedagogicznego kuratora dyrektor szkoły nie pozyska informacji, czy w jego szkole w danym roku szkolnym będzie przeprowadzona ewaluacja lub kontrola planowa. O planowanej ewaluacji i jej zakresie dyrektor zostanie powiadomiony na 30 dni przed jej rozpoczęciem, a o planowej kontroli i jej tematyce - w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

czytaj więcej »

Przedmiot, który klasa realizuje na poziomie podstawowym i rozszerzonym powinien być wpisany do arkusza ocen tylko raz, w kolejności zgodnej ze szkolnym planem nauczania.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje konkurs „Szkoła się opłaca – edycja 2014” dla Beneficjentów konkursowych Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk podejmowanych przez instytucje będące Beneficjentami Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło propozycje Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące wpisania stanowiska asystenta nauczyciela i wychowawcy świetlicy na listę pracowników samorządowych. W sprawie zainterweniował jednak Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy tym razem się uda?

czytaj więcej »

wiper-pixel