WYDANIE ONLINE

W wielu szkołach na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej i zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną wypłaca się nauczycielom podwyżkę. Tymczasem dyrektorzy, którzy tak robią naruszają przepisy. Podstawą przeszeregowania jest w tym przypadku tylko i wyłącznie akt nadania stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może zmusić nauczyciela do uczestniczenia w przeprowadzaniu inwentaryzacji w szkole. Jedynie nauczyciele – bibliotekarze obowiązani są przeprowadzać inwentaryzację księgozbioru szkolnego.

czytaj więcej »

Wicedyrektor szkoły wybrany na radnego gminy, której podlega szkoła nie może łączyć tych funkcji. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny albo do tego dnia zaprzestać pełnienia funkcji wicedyrektora, co możliwe jest wyłącznie na podstawie porozumienia stron zawartego z pracodawcą.

czytaj więcej »

Można zatrudnić nauczycielkę, która w innej szkole korzysta z urlopu macierzyńskiego. Zakaz obejmuje jedynie podejmowanie pracy u pracodawcy, u którego nauczycielka korzysta z urlopu. Ważne jest to, aby praca nie przeszkodziła jej w opiece nad dzieckiem.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie jest zobowiązany udzielić urlopu bezpłatnego nauczycielowi, który po tegorocznych wyborach samorządowych otrzymał propozycję objęcia stanowiska w jednostce samorządu terytorialnego np. zastępcy burmistrza, wójta, czy też wicestarosty. Decyzja odmowna nie musi być także uzasadniona.

czytaj więcej »

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu np. organizowanym dla całej rady pedagogicznej, jeśli nie jest to sprzeczne z zaleceniami lekarza oraz o ile jest to akceptowane przez dyrektora szkoły.

czytaj więcej »

Nauczycielowi za pracę w dni 11 listopada przysługuje dzień wolny od pracy. W przypadku braku możliwości przydzielania nauczycielowi dnia wolnego należy wypłacić mu odrębne wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły obwodowej po otrzymaniu informacji o przerwaniu realizacji obowiązku szkolnego od dyrektora szkoły, do której uczeń został zapisany, powinien wysłać do rodziców upomnienie. Gdy to nie przyniesie rezultatu – występuje z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej, a następnie powiadamia sąd rodzinny.

czytaj więcej »

Opiekun kursu zawodowego prowadzonego przez szkołę policealną nie ma prawa do dodatku funkcyjnego. Funkcja opiekuna nie jest bowiem tożsama ze stanowiskiem wychowawczy klasy.

czytaj więcej »

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli będą zgodne ze zmienionymi zapisami ustawy o systemie oświaty, a zasady rekrutacji do szkół będą takie, jakie obowiązywały na bieżący rok szkolny.

czytaj więcej »

Jeżeli w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia zalecono zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, to dyrektor musi go zatrudnić. Gdy nie ma w nim wzmianki na ten temat a żądają tego rodzice, dyrektor może zatrudnić nauczyciela za zgodą organu prowadzącego.

czytaj więcej »

25 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który zawiera m.in. zapisy o ocenianiu i klasyfikowaniu, przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych i zmianach w nadzorze pedagogicznym.

czytaj więcej »

Coroczny wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ochrona nauczycielskich miejsc pracy i wsparcie dla bezrobotnych – to główne postulaty, jakie ogłosił Związek Nauczycielstwa Polskiego na 41. Krajowym Zjeździe Delegatów, który odbył się 22 listopada br.

czytaj więcej »

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła bezpłatny telefon zaufania dla uczniów, nauczycieli i rodziców. O pomoc i wsparcie można się zwrócić także w formie mailowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel