WYDANIE ONLINE

Obowiązek udostępnienia uczniowi i rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac, możliwość stosowania w klasach I-III ocen opisowych w stosunku do ocen bieżących, a także ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej to tylko niektóre rozwiązania nowelizowanej ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w sprawie opodatkowania udziału pracownika w spotkaniu integracyjnym czy szkoleniu. Zdaniem NSA kwestia ta została rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny i nie ma już potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może żądać wglądu do dokumentacji lekarskiej nauczyciela. Takie działanie może być potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych pracownika. Jeżeli pracodawca ma wątpliwości związane z zasadnością korzystania ze zwolnień lekarskich, może wystąpić do ZUS o kontrolę stanu zdrowia pracownika.

czytaj więcej »

Zapis dotyczący obowiązku zmiany obuwia przez uczniów na terenie szkoły może się znaleźć w regulaminie ucznia lub w regulaminie szkolnym.

czytaj więcej »

Decyzję o wprowadzeniu w szkole e-dziennika podejmuje dyrektor, ale wcześniej powinien się upewnić, czy będą możliwości techniczne do jego stosowania i zasięgnąć opinii organów szkoły. Do czasu wdrożenia nowego systemu i zapoznania się z nim przez grono pedagogiczne powinno się prowadzić równolegle dzienniki w formie papierowej.

czytaj więcej »

Podstawą całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Rodzic może jedynie zwolnić ucznia z zajęć w poszczególnych dniach.

czytaj więcej »

Pracownica szkoły ma prawo do przerwy na karmienie dziecka nawet, gdy dokarmia je sztucznie. Dyrektor w takim przypadku nie może odmówić jej prawa do przerwy.

czytaj więcej »

Po urlopie bezpłatnym nauczyciel ma prawo powrotu na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy. Nie ma przy tym znaczenia, że urlop trwał kilka czy kilkanaście lat. Osoba zatrudniona w zastępstwie powinna mieć zawartą umowę do czasu powrotu nieobecnego nauczyciela tak, aby nie było problemu z jej rozwiązaniem.

czytaj więcej »

Dyrektor może umorzyć pożyczkę przyznaną ze środków ZFŚS, o ile przewiduje to regulamin funduszu. Dokument ten powinien określać nie tylko zasady udzielania pożyczek mieszkaniowych, a także postanowienia dotyczące możliwości ich umarzania. Brak takich zapisów nie stoi jednak na przeszkodzie umorzeniu długu.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają wprowadzenia ocen dla próbnego egzaminu maturalnego. Temat ten wymaga jednak ustalenia z radą pedagogiczną a także radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz wprowadzenia odpowiednich zapisów do szkolnego regulaminu oceniania.

czytaj więcej »

Pierwsze zmiany w procedurach nadzoru pedagogicznego wejdą w życie już 31 marca 2015 r., pozostałe od nowego roku szkolnego. Przyznają one większe uprawnienia wizytatorom, którzy będą mogli wizytować lekcje bez uprzedzenia i zaostrzają konsekwencje wobec dyrektorów szkół, którzy m.in. nie usuną w wyznaczonym terminie uchybień dotyczących prowadzenia działalności z naruszeniem prawa.

czytaj więcej »

W szkole można wprowadzić całkowity zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Wymaga to odpowiednich zapisów w statucie a także porozumienia z radą pedagogiczną i radą szkoły.

czytaj więcej »

Nie jest nowością, że nauczyciele mają wolne jedynie w ferie szkolne i dni ustawowo określone jako wolne od pracy. Natomiast w takie dni jak 22-24, 29-31 grudnia, 2 i 5 stycznia powinni świadczyć pracę w szkole, pełniąc opiekę nad uczniami, lub wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora. O obowiązku zorganizowania zajęć opiekuńczych w okresie przerwy świątecznej przypomina Minister Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel