WYDANIE ONLINE

Przepisy nie określają formy podsumowania nadzoru i to zarówno za I półrocze jak i na koniec roku szkolnego. Wyniki za I semestr należy jednak tak zaprezentować, aby łatwo było zdiagnozować sukcesy i porażki oraz zmodyfikować harmonogram działań na II półrocze i z powodzeniem zrealizować cały plan na ten rok szkolny.

czytaj więcej »

Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika już po upływie 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. To, że pracownikowi przyznano świadczenie na kolejne 3 miesiące, nie ma wpływu na okres ochrony przed zwolnieniem.

czytaj więcej »

W placówce oświatowej nie ma obowiązku powoływania społecznego inspektora pracy. Może on zostać powołany, ale nie musi – nawet w sytuacji gdy w szkole działają organizacje związkowe.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może oddelegować do innej pracy pracownika zatrudnionego na czas zastępstwa. Można jednak zmienić umowę o pracę, wskazując inną osobę zastępowaną.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie realizuje zajęć w ramach projektu unijnego w czasie godzin pensum, ale dodatkowej umowy. Fakt, że jest zatrudniony na pełen etat i realizuje także godziny ponadwymiarowe nie stoi na przeszkodzie zawarciu takiej umowy. Nie może ona jednak kolidować z podstawowym stosunkiem pracy.

czytaj więcej »

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka projektowana zmiana w ustawie o systemie oświaty, która przewiduje możliwość zwiększenia liczebności uczniów w klasach I-III stoi w sprzeczności z dobrem dziecka.

czytaj więcej »

Inwentaryzacji podlegają wszelkie aktywa trwałe, w tym pomoce dydaktycznie. Proces ten można jednak uprościć, kwalifikując je jako podlegające ewidencji ilościowej.

czytaj więcej »

12 grudnia 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o przeprowadzenie w szkołach kontroli w zakresie zapewnienia uczniom odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, podając jako uzasadnienie brak zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

czytaj więcej »

Sfinansowanie kosztów rozbudowy monitoringu w szkole jest możliwe ze środków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku dochodów, pod warunkiem że taką możliwość przewiduje uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

W szkołach – za zgodą dyrektora – mogą działać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Jeżeli działalność taką będzie prowadziło stowarzyszenie, pomieszczenia zajęte na cele takiej działalności będą zwolnione z podatku od nieruchomości.

czytaj więcej »

Asystent nie jest nauczycielem a tym samym członkiem rady pedagogicznej. Nie ma zatem obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach rady oraz nie ma prawa głosu w sprawach, którymi zajmuje się rada. Może brać w niej udział jedynie z głosem doradczym.

czytaj więcej »

Od dziś do 19 grudnia zainteresowane szkoły przeprowadzą próbny egzamin maturalny na nowych zasadach. Materiały do przeprowadzenia tego egzaminu w szkole przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

czytaj więcej »

Obowiązek zapewnienia dowozu dzieci do i ze szkoły należy do jednostki samorządu terytorialnego – niezależnie od tego, kto jest organem prowadzącym. Jak podkreśla Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, wydatków na ten cel nie można pokryć z dotacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel