WYDANIE ONLINE

Program naprawczy może stanowić wymóg prawny lub być dobrowolnym wyborem szkoły. Niezależnie od tego zawsze powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą źródeł problemu i w sposób celowy dążyć do osiągnięcia mierzalnych efektów.

czytaj więcej »

Nauczyciele, w przeciwieństwie do pracowników niepedagogicznych nie muszą podpisywać listy obecności. Ich czas pracy podlega ewidencji tylko w zakresie godzin pensum i godzin karcianych. Pozostały – nie jest ewidencjonowany.

czytaj więcej »

15 grudnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.

czytaj więcej »

Odpracowanie 2 stycznia w sobotę może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i bez konieczności zapewniania uczniom opieki w tym dniu. Gdy szczególny przypadek nie zaistnieje, dzień ten można ustalić jako dodatkowy dzień wolny od zajęć, ale wówczas należy zapewnić uczniom opiekę.

czytaj więcej »

Rodzice mają prawo zrezygnować z udziału dziecka w nauce religii w szkole pomimo wcześniejszej pozytywnej deklaracji. Powinni w tym celu napisać oświadczenie, że nie życzą sobie by dziecko uczęszczało na te zajęcia.

czytaj więcej »

Przepisy przewidują możliwość skrócenia urlopu rodzicielskiego, tylko w przypadku gdy pracownica w terminie do 14 dni po porodzie wnioskowała o pełny urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński i rodzicielski.

czytaj więcej »

Dyrektor może zawrzeć z pracownikiem szkoły umowę o pracę 1 stycznia, a jako dzień rozpoczęcia pracy ustalić 2 lub 5 stycznia – w zależności od potrzeb szkoły.W takim przypadku pracownik nabędzie prawo do urlopu proporcjonalnego z upływem pierwszego miesiąca pracy.

czytaj więcej »

Eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, opracowali i wydali broszury dla rodziców na temat dysleksji oraz specyficznego zaburzenia językowego (SLI). Przy okazji semestralnych zebrań z rodzicami warto poinformować ich o możliwości zapoznania się z tymi publikacjami.

czytaj więcej »

W 2015 r. 2 święta (15 sierpnia i 26 grudnia) wypadną w sobotę, zatem trzeba będzie je zrekompensować wolnym w innym terminie. Dotyczy to jednak tylko pracowników niepedagogicznych, bo czas pracy nauczycieli kompleksowo reguluje Karta Nauczyciela, która nie przewiduje rekompensaty za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

czytaj więcej »

Sfinansowanie kosztów rozbudowy monitoringu w szkole jest możliwe ze środków gromadzonych w ramach wydzielonego rachunku dochodów, pod warunkiem że taką możliwość przewiduje uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

W szkołach dla dorosłych nie ma obowiązku odnotowania w dzienniku obecności słuchaczy na zajęciach edukacyjnych, a także liczby godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach.

czytaj więcej »

Zgoda na indywidualny tok nauki wydawana jest na czas określony, nie krótszy niż rok szkolny. Wymaga to jednak opinii rady pedagogicznej, kuratorium oraz poradni.

czytaj więcej »

30 listopada 2014 r. upłynęła 4-letnia kadencja komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli, dlatego z dniem 1 grudnia 2014 r. Minister Edukacji Narodowej powołał nową komisję a wraz z nią nowego Rzecznika Dyscyplinarnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel