WYDANIE ONLINE

Przepisy wymagają by klasyfikacja śródroczna była przeprowadzana co najmniej raz w roku, a w zdecydowanej większości szkół przeprowadza się ją przed feriami zimowymi. Nie jest to jednak termin narzucony przepisami, ale po zakończeniu I półrocza łatwiej jest podsumować osiągnięcia uczniów i ustalić braki, które trzeba uzupełnić.

czytaj więcej »

Jeżeli z rozkładu czasu pracy wychowawcy internatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii wynika, że pracuje on w święto, to aby mieć wolne tego dnia musi wystąpić o urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. dyrektor szkoły może zwolnić się z obowiązku zgłoszenia niektórych zbiorów danych osobowych do rejestru prowadzonego przez GIODO, pod warunkiem że powoła Administratora Bezpieczeństwa Informacji. To nowość, jaką wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. 

czytaj więcej »

Dodatek uzupełniający przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy zostali zatrudnieni i pobierali wynagrodzenie w danym roku. Wypłaca się go w szkołach, w których nie osiągnięto średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

czytaj więcej »

Z dniem 2 stycznia 2015 r. wchodzi w życie przepis, który zwalnia wolontariuszy wykonujących obowiązki wychowawcy lub kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży, z obowiązku wnoszenia opłaty za informację z KRK.

czytaj więcej »

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jednorazowa odprawa, która jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy. Z wypłatą nie można się wstrzymać do czasu okazania decyzji o przyznaniu emerytury.

czytaj więcej »

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

czytaj więcej »

Zajęcia świetlicowe powinny być organizowane na życzenie rodziców, ale nie tylko w sytuacji gdy oboje rodziców pracuje. Okolicznością uzasadniającą zorganizowanie takich zajęć może być np. wielodzietność rodziny, praca poza granicami kraju trudna do udokumentowania lub inne sytuacje rodzinne i życiowe.

czytaj więcej »

Wykonanie nowego wyjścia do budynku szkoły na potrzeby 6-latków należy potraktować jako ulepszenie całego budynku, a wydatek z tego tytułu zakwalifikować jako inwestycyjny.

czytaj więcej »

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wystawiać faktury za wynajem powierzchni reklamowej jako podatnik zwolniony. Dokumenty takie nie muszą zawierać wszystkich danych wymaganych dla podatników czynnych.

czytaj więcej »

Przepisy prawa nie narzucają minimalnej liczby uczniów dla których można organizować zajęcia z wychowania do życia w rodzinie.

czytaj więcej »

wiper-pixel