WYDANIE ONLINE

Niektóre szkoły zwlekają do ostatniego dnia terminu, inne wypłacają trzynastkę zaraz po rozpoczęciu nowego roku. W każdym przypadku, by uniknąć pomyłki, przed wypłatą należy zweryfikować okres zatrudnienia nauczyciela i pracownika oraz zaliczyć do podstawy trzynastki tylko te świadczenia otrzymywane w szkole, które określone są w przepisach.

czytaj więcej »

W zależności od tego, czy szkoła kupuje kompletny zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, czy też oprogramowanie bez zestawu – będzie korzystała albo z 0% stawki podatku VAT, albo z 23 % stawki.

czytaj więcej »

Uroczystość z okazji dnia patrona, czy też jubileuszu szkoły można zorganizować w sobotę, gdy ten dzień zostanie ustalony jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

czytaj więcej »

Urlopu uzupełniającego nie należy udzielać w okresie ferii zimowych. W tym czasie nauczyciel ma bowiem prawo do bieżącego urlopu wypoczynkowego. Jeżeli zatem przed feriami nauczyciel rozpoczął urlop uzupełniający to należy go zawiesić na czas ferii zimowych i po ich zakończeniu wznowić.

czytaj więcej »

Określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego, wskazanie, że obowiązkowa nauka jednego języka obcego nowożytnego dotyczy wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz wprowadzenie nowych wzorów niektórych zaświadczeń i świadectw - to tylko niektóre z rozwiązań, jakie przewidują znowelizowane rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

czytaj więcej »

Niezależnie od tego, jaki podmiot jest organem prowadzącym oraz to, czy nauczyciel pracuje w placówce feryjnej, czy nieferyjnej, dodatek funkcyjny powinien być wstrzymany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z opieką nad awansującym nauczycielem.

czytaj więcej »

W razie zmiany na stanowisku dyrektora szkoły czy też powołania zastępcy szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy powiadomić dyrektora OKE, ponieważ osoby te powinny odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego organizowane przez komisję okręgową.

czytaj więcej »

Podpisane 31 grudnia 2014 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego, dotyczy nieunormowanych dotychczas możliwości zmiany przez ucznia typu szkoły w trakcie danego etapu edukacyjnego, wskazując tym samym na drożność systemu oświaty.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2015/2016 uczeń zdający sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny lub maturalny będzie miał możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów przyznanych podczas sprawdzania jego pracy. Procedurę weryfikacji określa nowelizowana ustawa o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej przekształcanych oddziałów przedszkolnych zostało podpisane 31 grudnia 2014 r. Określa ono wymagania lokalu, który będzie znajdował się w funkcjonującym budynku szkoły podstawowej (lub w części użytkowanego budynku szkoły). 

czytaj więcej »

Podczas zajęć na basenie opiekę nad uczniami mogą sprawować nauczyciele i nie jest wymagane, by posiadali uprawnienia ratownika. Opiekę wykwalifikowanych specjalistów zapewnia bowiem kierownictwo pływalni.

czytaj więcej »

W czasie ferii zimowych można wezwać nauczyciela do pracy w celu wykonywania zadań, o których mówi Karta Nauczyciela. W sumie jednak w całym roku szkolnym taka praca może zająć nauczycielowi maksymalnie 7 dni.

czytaj więcej »

wiper-pixel