WYDANIE ONLINE

Podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego liczy się jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Inne są jednak zasady liczenia ekwiwalentu dla nauczycieli a inne dla pracowników niepedagogicznych - stąd katalog składników wliczanych do podstawy trzynastki będzie w ich przypadku różny.

czytaj więcej »

Monitorowanie realizacji podstawy programowej stanowi jeden z elementów nadzoru pedagogicznego. Obejmuje zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Monitorowanie (zarówno ilościowe, jakościowe i organizacyjne) realizacji podstawy programowej powinno obejmować przedmioty rozszerzone i uzupełniające.

czytaj więcej »

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym kończy się z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że pracownik, który posiada wiek emerytalny i ma faktyczne lub potencjalne (w sytuacji gdy nie złożył jeszcze wniosku o emeryturę) prawo do emerytury nie korzysta już ze szczególnej ochrony stosunku pracy.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który w trakcie urlopu wychowawczego nabył prawo do nagrody jubileuszowej, otrzyma ją po powrocie do pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może w drodze wewnętrznego zarządzenia opracować ogólną procedurę postępowania w związku z zagrożeniem zakażenia chorobami zakaźnymi, w tym wirusem HIV. Dyrektor jest przy tym zobowiązany przeciwdziałać stygmatyzacji i dyskryminacji ucznia zarażonego takim wirusem.

czytaj więcej »

Ustawowy zakaz przekazywania szkół samorządowych spółkom komunalnym, przyznanie asystentowi nauczyciela statusu pracownika samorządowego, zakaz zatrudniania osób spoza szkoły na umowy kodeksowe w celu realizacji projektów unijnych, powrót do pełnego stosowania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli - to tylko niektóre postulaty, jakie zgłosił ZNP do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Dziś, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego, odbędzie się konferencja prasowa w sprawie żądań płacowych i innych postulatów Związku na 2015 r. O szczegółach poinformujemy Państwa w kolejnym wydaniu serwisu. Zapraszam do lektury.

czytaj więcej »

Jeżeli z powodu korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem lub ze zwolnienia lekarskiego pracownik nie przepracował efektywnie w 2014 roku co najmniej 6 miesięcy – nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy nauczyciela oddziału przedszkolnego ustala się według zasad obowiązujących w placówkach nieferyjnych. Przysługuje on w wymiarze 35 dni roboczych i udzielany jest w terminach wynikających z planu urlopów, co oznacza, że nie musi być wykorzystany w czasie ferii szkolnych.

czytaj więcej »

Za samowolny wpis w protokole z posiedzenia rady pedagogicznej nauczyciel, który nie był upoważniony do protokołowania, może zostać ukarany karą porządkową.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma obowiązek udostępniania nauczycielowi kserokopii arkusza obserwacji lekcji, nawet gdy po zakończeniu obserwacji nauczyciel został zapoznany z jej wynikami i podpisał arkusz.

czytaj więcej »

Od 23 stycznia na legitymacji ucznia trzeba wpisywać numer PESEL. Szkoły, które posiadają zapas legitymacji wydrukowanych według dotychczasowego wzoru, mogą wydawać je do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, ale na ich drugiej stronie muszą wpisać numer PESEL ucznia.

czytaj więcej »

Jeżeli w trakcie roku szkolnego zwiększa się liczba uczniów w klasie I, to szkoła powinna zakupić odpowiednie materiały, których koszt będzie zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

czytaj więcej »

wiper-pixel