WYDANIE ONLINE

Koniec I półrocza to dobry czas by zweryfikować, czy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przebiega w szkole zgodnie z planem, czy jest ona efektywna, co warto lub trzeba kontynuować, a co należy zmodyfikować. Dzięki temu łatwiej będzie zorganizować pracę w II semestrze i zaplanować pomoc dla tych uczniów, których potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały rozpoznane w ciągu roku szkolnego.

czytaj więcej »

Pracodawcę z pracownikiem powinien łączyć tylko jeden stosunek pracy. Powierzenie dodatkowych zajęć nauczycielowi może nastąpić albo w formie godzin ponadwymiarowych (jeśli jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć) albo w drodze podwyższenia etatu (jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć).

czytaj więcej »

Obliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły należy odjąć wynagrodzenie wypłacone za czas korzystania z dni opieki nad dzieckiem od sumy wynagrodzenia za rok, którego dotyczy trzynastka.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może skierować pracownika na studia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych. W takim wypadku pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy i ewentualnie zwolnienie od pracy na zajęcia. Refundacja opłat za studia jest możliwa, ale nie obowiązkowa.

czytaj więcej »

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zostały zaliczone do zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Liczba uczestników na takich zajęciach nie może przekraczać 5 osób.

czytaj więcej »

Nauczyciel nieposiadający żadnego stopnia awansu zawodowego, ale zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, dla celów wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego powinien być traktowany jako nauczyciela stażysta.

czytaj więcej »

Do odbycia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego nie jest konieczny udział w warsztatach „Awans zawodowy nauczyciela”, chyba że nauczyciel we własnym planie rozwoju zawodowego zaplanuje odbycie formy doskonalenia zawodowego o takim temacie.

czytaj więcej »

Szkoła niepubliczna o uprawnieniach publicznej rozwiązując umowę o naukę z rodzicami ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej może w przyszłości mieć problemy z naborem, ponieważ utrwali się jej obraz jako szkoły, w której uczeń nie może uzyskać pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

Zmiana zasad organizowania kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku, wprowadzenie jednolitego zaświadczenia o ich ukończeniu – to tylko niektóre zmiany, jakie wprowadza znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

czytaj więcej »

Zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wynikająca ze zmiany stopnia upośledzenia umysłowego ucznia wymaga dostosowania kształcenia ucznia do jego nowych potrzeb oraz dokumentacji przebiegu nauczania.

czytaj więcej »

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego, do którego dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, stanowi załącznik do arkusza ocen. Następnie wraz z arkuszem załącznik trafia do księgi arkuszy.

czytaj więcej »

Do 31 stycznia samorządy, które nie wypłaciły należnych ustawowo wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego muszą wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające należącym do danej grupy nauczycielom. Świadczenia tego nie można jednak traktować jak dodatkowego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Sejm odrzucił wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego o wykreślenie z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty zapisów dopuszczających zawieranie z nauczycielami niezatrudnionymi w szkole umów z Kodeksu pracy na realizację projektów unijnych projektów.

czytaj więcej »

wiper-pixel