WYDANIE ONLINE

Jeżeli w trakcie trwania stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony spełnione zostaną warunki do zatrudnienia na podstawie mianowania, to dyrektor szkoły ma obowiązek potwierdzić ten fakt na piśmie.

czytaj więcej »

Przepisy przewidujące wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego w razie nieosiągnięcia średnich płac dla danego stopnia awansu zawodowego, nadal obowiązują. Wypłata musi nastąpić do 31 stycznia.

czytaj więcej »

Po feriach zimowych nauczycielowi nie przysługuje urlop uzupełniający, nawet gdy nie wykorzystał wówczas ani jednego dnia urlopu. Prawo do urlopu uzupełniającego ustala się dopiero po zakończeniu ferii letnich i tylko wówczas, gdy w sumie w danym roku szkolnym nauczyciel nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni urlopu.

czytaj więcej »

Nauczyciel odchodzący z pracy na emeryturę, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy uzyskuje to świadczenie. Wypłata następuje w dniu ustania stosunku pracy w szkole.

czytaj więcej »

Przyczyną wydania decyzji odmawiającej udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia najczęściej jest niespełnienie przez niego wymagań formalnych. Dlatego otrzymaną przez nauczyciela dokumentację należy wnikliwie przeanalizować by nie udzielić mu urlopu, który formalnie się nie należy.

czytaj więcej »

Szkoła dla dorosłych prowadzi księgę słuchaczy. Wpisów w tym dokumencie dokonuje się chronologicznie według dat rozpoczęcia nauki w szkole.

czytaj więcej »

Rodzice uczniów sprawujący nad nimi opiekę podczas szkolnej wycieczki nie dostaną za to rekompensaty pieniężnej. Nie zapłacą jednak za swój udział w wycieczce tj. za koszty przejazdu czy bilety wstępu.

czytaj więcej »

Duplikat świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości wydaje właściwy organ – odpowiednio dyrektor szkoły lub kurator oświaty na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania oraz egzaminu dojrzałości.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem systemu e-oceniania podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego, zmienią się zasady wynagradzania egzaminatorów. Nowe rozwiązania dotyczą także egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz obserwujących i ocieniających część praktyczną egzaminu, którego rezultatem jest wyrób lub usługa.

czytaj więcej »

W najbliższy czwartek w centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu ERASMUS+. Przewidziano 12 sesji warsztatowych oraz indywidualne konsultacje z ekspertami.

czytaj więcej »

Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim może kontynuować naukę po ukończeniu szkoły zawodowej specjalnej. Program nauczania ucznia należy jednak dostosować do jego możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o organizacji roku szkolnego nad którymi pracuje resort edukacji odstępują od wcześniejszego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach zawodowych i policealnych. Po wejściu w życie nowych regulacji będą się one kończyły w ostatni piątek czerwca lub stycznia, w zależności od tego, czy rozpoczęły się we wrześniu czy w lutym.

czytaj więcej »

Kryterium wielodzietności rodziny, które jest brane pod uwagę podczas rekrutacji do przedszkoli sprawia problemy organom rekrutującym. Chodzi o to, że przepisy oświatowe nie zawierają definicji terminów „rodzina” i „dziecko”, ani nie odwołują się do innych aktów prawnych, w których jest ona określona.

czytaj więcej »

Pracownia Edukacyjnej Wartości Dodanej Instytutu Badań Edukacyjnych opublikowała nowe trzyletnie wskaźniki gimnazjalne i maturalne. Dzięki nim szkoły mogą sprawdzać, jak efektywnie pracują. Po raz pierwszy udostępniono też kalkulator EWD dla szkół podstawowych

czytaj więcej »

wiper-pixel