WYDANIE ONLINE

Decyzję w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego podejmuje się odrębnie dla każdego ucznia. Gdy jednak sprawa dotyczy kilku uczniów danej szkoły możliwe jest podjęcie jednej uchwały, do której załącznikami będą wykazy uczniów, którzy uzyskali pozytywną i negatywną decyzję w kwestii przedłużenia cyklu kształcenia wraz z opinią zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgodą rodziców.

czytaj więcej »

Godziny ponadwymiarowe nauczyciel może realizować jedynie w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Jeżeli natomiast wykonywanie pozostałych zadań należących do obowiązków nauczyciela będzie skutkowało przekroczeniem 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy, będzie to praca w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

W gimnazjum ogólnodostępnym nauczyciele nie muszą posiadać przygotowania w zakresie oligofrenopedagogiki, nawet jeśli do szkoły uczęszcza uczeń z niepełnosprawnością intelektualną.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może w ramach swoich obowiązków służbowych przewozić innych osób (uczniów, czy współpracowników) samochodem prywatnym.

czytaj więcej »

Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nie jest nawiązaniem nowego stosunku pracy, a zatem nie powinno wymagać się od nauczyciela przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel szkoły ogólnodostępnej uprawniony jest do dodatku za warunki pracy jeśli realizuje nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Wysokość dodatku i zasady jego przyznawania określa organ prowadzący.

czytaj więcej »

Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności uprawniony jest do dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy oraz obejmuje go zakaz pracy w nocy oraz godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

Świetlica jest integralną częścią szkoły zapewniającą dzieciom opiekę przed i po lekcjach. Mogą z niej korzystać wszyscy uczniowie, w tym także objęci nauczaniem indywidualnym pod warunkiem, że ich stan zdrowia na to pozwala.

czytaj więcej »

Uchwała rady pedagogicznej o ukaraniu ucznia karą statutową – przeniesienia do innej klasy nie podlega zaskarżeniu do organu nadzoru pedagogicznego. Nie jest to bowiem decyzja administracyjna, a tylko w takim przypadku przysługuje droga odwoławcza.

czytaj więcej »

Od 30 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowością jest wprowadzenie obowiązkowego egzaminu po kursie na kierownika wypoczynku lub wychowawcę oraz obowiązek zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej. Zmienił się także zakres kursów i krąg podmiotów uprawnionych do ich organizowania.

czytaj więcej »

7 lutego zacznie obowiązywać zmienione rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, które m.in. wprowadza podstawę programową dla 3 nowych zawodów, zmniejsza wymiar praktyk zawodowych w zawodzie Technik obsługi turystycznej oraz usuwa przepisy dotyczące zawodów, w których zakończyła się rekrutacja.

czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel