WYDANIE ONLINE

Kontrola zarządcza jest elementem procesu zarządzania, który w zdecydowany i komplementarny sposób porządkuje działania dyrektora związane ze sprawnym kierowaniem podległą mu szkołą. Pozwala ona również na podejmowanie przemyślanych, a tym samym optymalnych działań kierowniczych ukierunkowanych na rozwój zarządzanej jednostki.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może powierzyć pracownikowi niepedagogicznemu dodatkową pracę, która nie mieści się w jego zakresie obowiązków, za dodatkowym wynagrodzeniem w formie np. dodatku specjalnego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie musi się zgadzać na udział pracownika w studiach czy szkoleniach, jeżeli jego zdaniem nie są mu one potrzebne teraz i w przyszłości do pracy w szkole (np. pracownik studiuje zarządzanie, a zajmuje stanowisko pomocnicze lub obsługi i dyrektor w najbliższym czasie nie zamierza go awansować na stanowisko kierownicze).

czytaj więcej »

Bez względu na zapisy w statucie czy regulaminie szkoły, szkoła ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni. Zapis o nieponoszeniu odpowiedzialności szkoły za wartościowe rzecz pozostawione przez uczniów nie ma mocy prawnej.

czytaj więcej »

Pomoc nauczyciela, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu, musi posiadać wykształcenie podstawowe oraz umiejętność wykonywania czynności. Nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego.

czytaj więcej »

Choć przepisy prawa pracy nie regulują tej kwestii, dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela i pracownika może wystawić zaświadczenie potwierdzające jego okres zatrudnienia w szkole.

czytaj więcej »

Każde pismo wychodzące ze szkoły powinno być podpisane przez dyrektora i opatrzone pieczątką szkoły. Dyrektor może do podpisu niektórych pism upoważnić innego pracownika szkoły, wówczas będzie to wraz z pieczęcią „z upoważnienia dyrektora” podpis tej osoby.

czytaj więcej »

Uczniowie mogą za zgodą dyrektora szkoły zorganizować w szkole kiermasz, którego celem będzie zbiórka pieniędzy ze sprzedaży własnych wyrobów. Zasady przeprowadzania takich zbiórek powinien regulować statut szkoły lub regulamin samorządu uczniowskiego.

czytaj więcej »

Udział w zebraniach rady pedagogicznej to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych nauczyciela. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniu nauczycielowi grozi nawet odpowiedzialność dyscyplinarna.

czytaj więcej »

Regulamin rady rodziców może przewidywać prowadzenie dokumentacji przez jej sekretarza, odpowiedzialnego za przechowywanie i przekazywanie druków następcy, gdy ustępuje ze stanowiska. Bez względu na to kto prowadzi dokumentację rady, dyrektor nie powinien jej przeglądać z własnej inicjatywy.

czytaj więcej »

Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, wprowadzając do niej 9 poprawek. Najważniejsze z nich dotyczą obowiązku dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia oraz zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych także w szkole artystycznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel