WYDANIE ONLINE

Konieczność aktualizacji szkolnego statutu wynika najczęściej ze zmieniających się przepisów prawa oświatowego, ale także ze zmian organizacyjnych szkoły lub konieczności poszerzenia oferty edukacyjnej. Gdy zmian jest zbyt dużo warto pomyśleć o opracowaniu tekstu jednolitego statutu, a dodatkowe regulacje umieścić w załącznikach do tego dokumentu.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie musi skracać nauczycielowi tygodnia pracy, nawet jeżeli wykonuje on ważne społecznie zadania, pełniąc funkcję członka zarządu organizacji związkowej.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może realizować obowiązków wynikających ze stosunku pracy w czasie ferii szkolnych, gdyż są one z mocy prawa okresem urlopu wypoczynkowego. Powierzenie nauczycielowi zajęć w tym czasie może natomiast nastąpić w ramach umowy zlecenia, które nie musi mieć odpłatnego charakteru.

czytaj więcej »

Podróż służbowa pracownika jest wliczana do jego czasu pracy. Oznacza to, że także udział w szkoleniu na podstawie delegacji służbowej jest czasem pracy i jeśli obejmuje dni wolne od pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma uprawnienia do zmiany kierunków kształcenia, które mogą być wymuszone indywidualną sytuacją zaistniałą w szkole lub na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Na świadectwach ukończenia szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie wpisuje się adnotacji o stopniu upośledzenia. Taka informacja powinna się jednak znaleźć na arkuszach ocen uczniów.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do odprowadzania składek na Fundusz Pracy od kwot dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypłacanego w okresie pobierania przez nauczycielkę zasiłku macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Jeśli rodzic zapłaci za zniszczony podręcznik, to nie należy od niego żądać zwrotu zniszczonego elementarza, ale można wypożyczyć mu kolejny egzemplarz, by umożliwić dziecku korzystanie z niego w trakcie roku szkolnego.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ma prawo do dofinansowania do okularów korekcyjnych o ile pracuje przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny na dobę, a zalecenia ich używania wydał lekarz w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (badania okresowe lub kontrolne).

czytaj więcej »

W terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu uczeń będzie mógł skorzystać z prawa wglądu do swojej pracy. Wcześniej jednak będzie musiał złożyć stosowny wniosek do dyrektora właściwej komisji okręgowej.

czytaj więcej »

Wniosek o weryfikację sumy punktów z egzaminu zewnętrznego można złożyć w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu wglądu do pracy. Weryfikacja następuje w terminie 14 lub 21 dni – w zależności od rodzaju egzaminu.

czytaj więcej »

20 lutego Sejm przyjął zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dokument ten czeka obecnie na podpis Prezydenta, a większość nowych przepisów ma wejść w życie już 31 marca 2015 r.

czytaj więcej »

Szkoła sporządza duplikat świadectwa tylko na podstawie posiadanej dokumentacji przebiegu nauczania. Gdy brak jest odpowiednich dokumentów należy wystawić zaświadczenie stwierdzające ten fakt.

czytaj więcej »

wiper-pixel