WYDANIE ONLINE

Prawo wewnątrzszkolne może stanowić nie tylko dyrektor, ale także rada pedagogiczna, rada szkoły i rada rodziców. Każdy z tych organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień i w zgodzie z obowiązującym prawem.

czytaj więcej »

Nauczyciel oddziału przedszkolnego korzysta z urlopu wypoczynkowego w czasie ustalonym w planie urlopów lub uzgodnionym z dyrektorem. Jeżeli nie ma zaplanowanego urlopu na czas ferii szkolnych, to powinien w tym okresie świadczyć pracę. Jeżeli dyrektor nie może zapewnić pracy w tym czasie, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za gotowość do pracy.

czytaj więcej »

Wprowadzenie w szkole e-dziennika wiąże się z koniecznością zmiany zapisów statutu szkoły, jeżeli jego dotychczasowe regulacje pozostają w sprzeczności z wprowadzanymi zasadami dotyczącymi korzystania z dziennika elektronicznego. Jeśli nie ma takiej sytuacji – nie ma potrzeby dokonywania zmian zapisów statutu szkoły.

czytaj więcej »

Regulamin pracy jest obowiązkowy w każdej szkole, w której jest zatrudnionych co najmniej 20 pracowników bez względu na zajmowane przez nich stanowiska pracy, chyba że wszystkich pracowników obejmuje układ zbiorowy pracy regulujący wszystkie te sprawy, które zgodnie z prawem określać ma regulamin pracy.

czytaj więcej »

Szkoła powinna zgłaszać do rejestru zbiorów danych osobowych prowadzonego przez GIODO wszelkie zbiory przetwarzanych w niej danych osobowych (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w ustawie), chyba że powoła ABI. Wówczas obowiązkowi zgłoszenia podlegają wyłącznie zbiory tzw. danych wrażliwych.

czytaj więcej »

Zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zmiany w umowie o pracę, jeśli rozkład nie jest jej elementem. Wystarczające jest wówczas pisemne powiadomienie pracownika o nowym rozkładzie czasu pracy z tygodniowym wyprzedzeniem.

czytaj więcej »

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki określają działalność edukacyjną szkoły i każda szkoła musi je posiadać. Szkolny zestaw programów nauczania stanowią tylko programy nauczania dopuszczone do użytku w danej szkole.

czytaj więcej »

Nie wolno wydawać świadectwa pracy z wyprzedzeniem, przed dniem faktycznego ustania stosunku pracy, nawet gdy wypada on w dniu wolnym od pracy. W takim przypadku świadectwo pracy należy wydać w najbliższym dniu roboczym, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia.

czytaj więcej »

Dziecko 5-letnie może być wcześniej przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej na wniosek rodzica poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. W innym przypadku dziecko rozpoczyna spełnianie obowiązku szkolnego z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym ukończyło 6 lat.

czytaj więcej »

Przepisy nie określają procedur postępowania ze sztandarem w przypadku zmiany nazwy szkoły. Można przyjąć ceremoniał, w którym znajdą się szkolne zasady postępowania ze sztandarem, wzorując się na propozycjach kuratoryjnych.

czytaj więcej »

Dyrektor, opracowując sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, powinien wyciągnąć wnioski na przyszył rok, zobaczyć, które kursy i szkolenia najbardziej przełożyły się na poprawę jakości pracy szkoły oraz zadowolenie i satysfakcję nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel