WYDANIE ONLINE

W niewielu obszarach działalności szkoły rada rodziców ma kompetencje do stanowienia prawa. Jej uprawnienia skupiają się na konsultacji decyzji podejmowanych przez dyrektora i inne organy szkoły, także tych dotyczących kluczowych kwestii związanych z działalnością placówki.

czytaj więcej »

W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w szkole, w księdze uczniów odnotowuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. W żadnym wypadku nie przekreśla się rubryki z imieniem i nazwiskiem ucznia.

czytaj więcej »

Każda zmiana arkusza organizacji pracy szkoły w trakcie roku szkolnego (aneks do arkusza) wymaga akceptacji organu prowadzącego w takim samym trybie jak zatwierdzenie arkusza.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, można wypłacić przed końcem miesiąca. Zakończenie miesiąca w trakcie tygodnia można potraktować jako podstawę do wcześniejszej wypłaty.

czytaj więcej »

Rozszerzenie składu komisji dyscyplinarnej, wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego, zwiększenie roli rodziców w postępowaniu dyscyplinarnym oraz rozszerzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej na wszystkich nauczycieli – to główne postulaty Rzecznika Praw Dziecka dotyczące zmiany przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli.

czytaj więcej »

Nieodebrane przez uczniów i absolwentów świadectwa powinny być oddzielnie ewidencjonowane i przechowywane. Nie należy ich przechowywać w księdze arkuszy ocen.

czytaj więcej »

Konieczność zapewnienia opieki stomatologicznej w szkołach, aktualne problemy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz zapewnienie w szkołach opieki zdrowotnej, świadczonej przez pielęgniarki szkolne to główne postulaty Rzecznika Praw Dziecka w kwestii ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »

Szkolenie z zakresu bhp, bez względu na rodzaj, może prowadzić tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Przeprowadzenie szkolenia bez odpowiednich kompetencji nie spełnia założeń przepisów o szkoleniach bhp, co stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Grozi za to kara grzywny.

czytaj więcej »

Praca przy sprawdzianach klas szóstych jest obowiązkiem nauczyciela wynikającym z ogólnej normy czasu pracy, za którą nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Dotyczy to także nauczycieli niepełnozatrudnionych.

czytaj więcej »

wiper-pixel