WYDANIE ONLINE

Dyrektor nie ma uprawnień by zweryfikować zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ubieganiem się przez nauczyciela o zapomogę zdrowotną. Może natomiast odmówić wypłaty zapomogi, a w razie podejrzenia wyłudzenia świadczenia – złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

czytaj więcej »

W nadchodzącym roku szkolnym nauczyciele nie mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli płace pedagogów zostaną na dotychczasowym poziomie.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do sprawowania opieki nad uczniami i wykonywania innych zadań statutowych. Muszą się one jednak mieścić w zakresie obowiązków nauczyciela, bo w przeciwnym razie może on odmówić wykonania polecenia.

czytaj więcej »

Nauczyciel nie ma prawa do wynagrodzenia za czas opieki nad chorym dzieckiem. Nie przysługuje mu w tym okresie ani wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, ani żaden inny składnik wynagrodzenia. Za ten okres wypłacany jest bowiem zasiłek opiekuńczy.

czytaj więcej »

Zmiana regulaminu organizacyjnego szkoły następuje w takim samym trybie co jego zatwierdzenie, a więc w formie zarządzenia dyrektora. Nie jest przy tym wymagana konsultacja ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może wnieść odwołania od orzeczenia poradni wydanego dla ucznia. Prawo to przysługuje jedynie wnioskodawcy, czyli rodzicom ucznia. Klauzula zawierająca pouczenie w tej sprawie powinna być zawarta w orzeczeniu, zgodnie z obowiązującym wzorem dokumentu.

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniany w trakcie roku szkolnego na czas określony z przyczyn organizacyjnych, np. z powodu konieczności zorganizowania dla ucznia nauczania indywidualnego, powinien być zatrudniony do końca trwania zajęć lekcyjnych.

czytaj więcej »

W zależności od rodzaju szkoły i jej organu prowadzącego, dyrektorzy placówek, w terminie od 15 marca do 15 września przekazują jednostce samorządu terytorialnego informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej lub wniosek o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia jej wysokości.

czytaj więcej »

Na realizację harmonogramu rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r. przeznaczono 6 milionów zł. Jednym z działań jest uruchomienie bezpłatnej infolinii dla uczniów, nauczycieli i rodziców a także działania edukacyjne i profilaktyczne, w tym wydanie poradnika oraz podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel