WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty została ogłoszona w Dzienniku Ustaw co oznacza, że zgodnie z harmonogramem pierwsze regulacje wejdą w życie już za kilka dni – 31 marca. Zmiany będą wdrażane stopniowo, a nowe rozporządzenia wykonawcze - w tym dotyczące wymagań jakościowych wobec szkół – zostaną opracowane w najbliższych miesiącach.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania. Przepisy nie wskazują, w jakim terminie powinno to nastąpić.

czytaj więcej »

Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może podejmować wszelką aktywność o charakterze niezarobkowym, w tym uczestniczyć w wycieczce zorganizowanej dla pracowników szkoły, szkoleniu lub kursie. 

czytaj więcej »

Przepisy nie wprowadzają dodatku do wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania służby BHP. Nauczyciel i pracownik mogą jednak wykonywać zadania specjalisty BHP na podstawie odrębnej umowy o pracę i dodatkowego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Przez okres wskazany przez zarząd organizacji związkowej oraz roku po jego upływie, dyrektor nie może bez zgody zarządu wypowiedzieć, rozwiązać ani jednostronnie pogorszyć warunków zatrudnienia pracownikowi imiennie wskazanemu przez zarząd jako osoba chroniona.

czytaj więcej »

W tegorocznej sesji egzaminacyjnej, stawki egzaminatorów sprawdzających i oceniających prace uczniów będą uzależnione od rodzaju (etapu, poziomu) egzaminu oraz typu szkoły, w której jest on przeprowadzany.

czytaj więcej »

Pracownik, który bezpośrednio po trwającej dłużej niż 30 dni niezdolności do pracy, udaje się na urlop wypoczynkowy, nie musi w celu jego rozpoczęcia dostarczyć do szkoły zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy. Badania może odbyć dopiero przed powrotem do pracy.

czytaj więcej »

Rada gminy ustalając wysokość zniżek pensum dla wicedyrektorów może wprowadzić zasadę, że w przypadku długotrwałej nieobecności dyrektora wymiar obowiązkowych godzin zajęć zastępującego go wicedyrektora ulega dodatkowemu zmniejszeniu.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. zacznie obowiązywać ustawowy zakaz pobierania od rodziców opłat za dostęp do dziennika elektronicznego. Obecnie w wielu szkołach bezpłatny dostęp jest możliwy tylko na terenie szkoły, a poza nią – za dodatkową opłatą.

czytaj więcej »

wiper-pixel