WYDANIE ONLINE

Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia uczniom objętym nauczaniem indywidualnym możliwych i niezbędnych form uczestniczenia w życiu szkoły. Podstawą do stwierdzenia, że udział ucznia w wybranych zajęciach edukacyjnych wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

czytaj więcej »

Na mocy upoważnienia z ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty resort edukacji opracował projekt rozporządzenia o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów. Dotychczasowe przepisy regulujące te kwestie tracą bowiem moc obowiązującą z dniem 31 sierpnia 2015 roku.

czytaj więcej »

Od 31 marca nauczyciele mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. Osoby spoza szkoły można zatrudnić tylko na podstawie Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą np. wicedyrektora może korzystać ze zniżki pensum i jednocześnie realizować godziny ponadwymiarowe w liczbie nieprzekraczającej połowy obowiązującego go tygodniowego wymiaru zajęć.

czytaj więcej »

Koszty polis ubezpieczeniowych uczniów wyjeżdżających na zawodowy sportowe oraz sprzętu komputerowego należącego do szkoły ewidencjonuje się na koncie 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”.

czytaj więcej »

W szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. W praktyce organizowane jest łączenie na I etapie edukacyjnym w nauczaniu zintegrowanym oraz, odrębnie na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) – lecz nie wynika to z przepisów.

czytaj więcej »

Do kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum zobowiązani są dyrektorzy tych szkół. Natomiast kontrola spełniania obowiązku nauki spoczywa na gminie. Rodzice mają zaś obowiązek poinformowania dyrektora szkoły obwodowej o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.

czytaj więcej »

Resort edukacji skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Nowe regulacje mają wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego.

czytaj więcej »

Nauczyciel prowadzący gospodarstwo rolne nie może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Jeżeli jednak wydzierżawi to gospodarstwo, wtedy nie będzie już traktowany jako osoba prowadząca działalność rolniczą, a zatem będzie mógł skorzystać z urlopu.

czytaj więcej »

wiper-pixel