WYDANIE ONLINE

Organizacja zajęć w zakresie rozszerzonym oraz dokumentowanie tych zajęć nadal wywołuje wiele niepewności wśród nauczycieli i dyrektorów szkół średnich. Tymczasem uczeń powinien otrzymać jedną ocenę roczną - z zakresu podstawowego - jeśli realizuje przedmiot na poziomie podstawowym, albo z zakresu rozszerzonego - jeśli wybrał realizację tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może uznać określoną nieobecność nauczyciela za usprawiedliwioną, ale nie ma obowiązku wypłacania za nią wynagrodzenia.

czytaj więcej »

O sposobie rozdzielenia godzin po nieobecnym nauczycielu decyduje dyrektor szkoły, i nie musi w tej sprawie konsultować się z radą pedagogiczną, ani wydawać w tym celu specjalnego zaradzenia. Rozdysponowanie wolnych godzin może nastąpić na 3 sposoby.

czytaj więcej »

Niepotrzebnie wpisanych numerów PESEL w dziennikach zajęć najlepiej nie usuwać, a jedynie dopilnować, żeby ten błąd nie był przez nauczycieli powielany w kolejnych latach.

czytaj więcej »

Gdy dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka i wskazać upoważnioną przez siebie osobę do odbioru dziecka ze szkoły.

czytaj więcej »

Od 31 marca zamiast zaświadczenia wydawanego dotychczas w drodze nostryfikacji obowiązuje decyzja administracyjna stwierdzająca, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym w Polsce odpowiedni poziom wykształcenia oraz prawo do kontynuacji nauki.

czytaj więcej »

Możliwość wizytacji lekcji bez uprzedzenia, obowiązek powiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych a także możliwość wykorzystania przez radę pedagogiczną wyników nadzoru pedagogicznego – to najważniejsze zmiany jakie obowiązują od 31 marca 2015 roku.

czytaj więcej »

Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Jednocześnie przepisy nie przewidują utraty charakteru oddziału integracyjnego w przypadku nieznacznego przekroczenia tego limitu.

czytaj więcej »

wiper-pixel