WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obowiązuje od 31 marca nakłada na dyrektorów szkół nie tylko obowiązek aktualizacji zapisów statutów i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, ale także dokonania wielu czynności związanych z wdrożeniem nowych regulacji w szkole. Wykaz najważniejszych z nich prezentujemy poniżej.

czytaj więcej »

Opiekun dzieci w czasie dowozu do i ze szkoły powinien mieć co najmniej wykształcenie podstawowe. Szkolenie wstępne BHP takiego pracownika powinno obejmować minimum 3 godziny instruktażu ogólnego i 8 godzin stanowiskowego.

czytaj więcej »

Dzięki zintegrowanemu systemowi kwalifikacji dyplomy i certyfikaty będą porównywalne, określona zostanie jakość kursów i szkoleń, a polskie firmy zyskają nowe narzędzie do potwierdzania swojej konkurencyjności. Rozwiązania, które wprowadza zintegrowany system kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

czytaj więcej »

Odprawa emerytalno-rentowa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika niepedagogicznego oblicza się według tych samych zasad. Dodatek uzupełniający do minimalnego wynagrodzenia nie jest uwzględniany do podstawy wymiaru tych świadczeń.

czytaj więcej »

Szkoła powinna udzielić odpowiedzi na zapytanie prasowe dotyczące np. wysokości faktury opłaconej przez szkołę, czy też treści zawartej umowy. Dane te stanowią bowiem informację publiczną, którą dyrektor szkoły ma obowiązek udostępnić w terminie 14 dni.

czytaj więcej »

Brak powszechnego i równego dostępu do edukacji, w tym brak obwodów, a także ograniczenie lub pozbawienie wpływu państwa na sieć placówek oraz gorsze warunki zatrudnienia nauczycieli w placówkach prywatnych to główne tematy wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z jakim zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany z powodu niezdolności do pracy i który następnie nabywa prawo do renty z tego tytułu – ma prawo do odprawy pieniężnej, nawet jeśli pomiędzy rozwiązaniem umowy a decyzją ZUS wystąpiła przerwa.

czytaj więcej »

Uczeń, który przerwał naukę religii nie otrzymuje żadnej oceny rocznej z tego przedmiotu. W takiej sytuacji w arkuszu ocen oraz na świadectwie w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel