WYDANIE ONLINE

Ciąża, korzystanie z uprawnień rodzicielskich oraz różnego rodzaju usprawiedliwionych nieobecności w pracy, a także pełnienie rozmaitych funkcji gwarantują nauczycielom ochronę w razie zwolnień w szkole. To jednak tylko 4 z 50 przypadków, w których przepisy chronią stosunek pracy nauczyciela przed decyzjami kadrowymi dyrektora.

czytaj więcej »

Jeżeli po rozwodzie władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każdy z nich ma prawo do informacji o dziecku, w tym także wglądu do dokumentów szkolnych na jego temat. W istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice rozstrzygają jednak wspólnie, a w braku porozumienia – sąd opiekuńczy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku zwolnienia nauczyciela w celu udziału w manifestacji związkowej. Ewentualne zwolnienie, jak również wypłata wynagrodzenia za ten okres zależą od uznania dyrektora. W związku ze zwolnieniem nie należy wystawiać tzw. delegacji, ponieważ przejazd w celu wykonywania czynności związkowych nie stanowi podróży służbowej.

czytaj więcej »

Do tej pory brakowało regulacji, które umożliwiałyby - uczniom realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkole niepublicznej o uprawnianiach szkoły publicznej - przejście do szkoły publicznej. Kwestie te zostały uregulowane w projekcie rozporządzenia resortu edukacji, które ma wejść w życie 1 września 2015 roku.

czytaj więcej »

Nawet 1 dzień przerwy w zatrudnieniu nauczyciela stażysty powoduje, że musi on rozpocząć staż od nowa. Tylko nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą kontynuować staż po przerwie w zatrudnieniu.

czytaj więcej »

Od roku szkolnego 2015/2016 szkoły będą musiały spełnić 12 wymagań określonych w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Będą one - obok podstawy programowej - drugim ważnym dokumentem programowym szkoły, wyznaczającym kierunki jej rozwoju. Spełnianie wymagań będzie obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania zależy od jej autonomicznych decyzji.

czytaj więcej »

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Zakończenie przez maturzystów zajęć w kwietniu nie jest podstawą do skrócenia okresu wypłacania stypendium.

czytaj więcej »

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla osób niebędących obywatelami polskimi, które szkoła chciałaby realizować od 1 września 2015 r. są finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2015. O przydziale tych godzin w ramach pensum decyduje dyrektor szkoły.

czytaj więcej »

wiper-pixel