WYDANIE ONLINE

Nieprzestrzeganie zasady zasięgania opinii w sprawie oceny zachowania czy też obniżanie jej uczniom ze słabymi wynikami w nauce, a także nieprawidłowa procedura wyznaczania egzaminu klasyfikacyjnego - to najczęściej popełniane błędy przy wystawianiu rocznych ocen klasyfikacyjnych. Aby ich uniknąć, dyrektor powinien kontrolować prawidłowość klasyfikowania uczniów.

czytaj więcej »

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela świadczącego pracę na podstawie mianowania jest dopuszczalne m.in. na jego wniosek złożony w okresie przysługiwania mu urlopu wychowawczego. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje jednak przekształcenia podstawy zatrudnienia z aktu mianowania w umowę o pracę.

czytaj więcej »

Aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nauczyciel powinien być zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć w momencie rozpoczęcia tego urlopu.

czytaj więcej »

Określenie wymagań kwalifikacyjnych trenerów i instruktorów sportu, nauczycieli języków obcych w przedszkolach i klasach I-III, a także nauczycieli psychologów, pedagogów i logopedów – takie regulacje zawiera nowelizacja rozporządzenia w sprawie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli, która ma wejść w życie 1 września 2015 roku.

czytaj więcej »

W latach 2015-2018 będzie realizowany program "Bezpieczna+", którego celem jest wspomaganie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach programu m.in. będzie udzielane wsparcie finansowe na wdrożenie monitoringu w szkołach.

czytaj więcej »

Wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów, zmiany w zakresie nazwy zawodu i wyodrębnionych kwalifikacji - to część zmian, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. mają się zmienić zasady przeliczania punktów poszczególnych kryteriów uwzględnianych podczas rekrutacji a także skład i zadania komisji rekrutacyjnej. Nowe przepisy regulują także tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

czytaj więcej »

Dziecko, które w klasie drugiej szkoły podstawowej nie uzyska promocji powinno powtarzać klasę z uczniami rocznika najbliższego rocznikowi repetenta.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły nie może zwolnić się z obowiązku zapewnienia pracownikom wody lub napojów poprzez wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego.

czytaj więcej »

Przepisy pozwalają utworzyć oddział sportowy prowadzący szkolenie sportowe np. tenisa stołowego od klasy I szkoły podstawowej. Warunkiem koniecznym jest zaplanowanie szkolenia sportowego przez co najmniej trzy kolejne klasy (np. I-III szkoły podstawowej).

czytaj więcej »

Uregulowanie zasad przyjmowania dzieci przybywających z zagranicy do publicznych szkół i placówek a także określenie sposobu organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz zasad przyznawania stypendium dla tych uczniów - to 3 główne kwestie, jakie reguluje projekt rozporządzenia dotyczący przyjmowania obcokrajowców do szkół.

czytaj więcej »

wiper-pixel