WYDANIE ONLINE

Pomimo jawności zakresu kontroli kuratorium, tematyki i pytań kontrolnych nadal zdarzają się nieprawidłowości. Najwięcej zaleceń kuratorium dotyczy realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania, na drugim miejscu jest przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów. Najmniej błędów jest zaś popełnianych w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz przestrzegania praw dziecka i ucznia.

czytaj więcej »

Dyrektor przyjmując wniosek o udostępnienie danych osobowych, powinien zwrócić uwagę, czy organ w swym piśmie sprecyzował, w jakiej sprawie prowadzi postępowanie, ale też wskazał podstawę prawną, która dawałaby prawo do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych.

czytaj więcej »

Dzieci i uczniowie pochodzący z rodzin, które poniosły straty na skutek negatywnych zjawisk atmosferycznych mogą liczyć na zasiłek losowy zarówno na zakup wyposażenia szkolnego jak i sfinansowanie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych.

czytaj więcej »

Zawartą z nauczycielem kontraktowym umowę o pracę można wypowiedzieć z każdych uzasadnionych przyczyn – także z powodu braku godzin w przyszłym roku szkolnym. Wypowiedzenie powinno nastąpić nie później niż do 31 maja. Jako przyczynę należy wskazać brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela.

czytaj więcej »

Dyrektorzy zwykle podsumowują nadzór pedagogiczny tuż przed zakończeniem zajęć w czerwcu albo na sierpniowej radzie pedagogicznej. Opracowanie raportu z ewaluacji za dany rok szkolny można podzielić na 7 etapów, a sam raport by był przejrzysty i czytelny powinien składać się z 7 elementów.

czytaj więcej »

W wyborze przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły biorą udział wszyscy członkowie rady obecni na zebraniu, na którym dokonuje się wyboru (w tym członkowie komisji skrutacyjnej).

czytaj więcej »

Nauczycielka może wykorzystać w całości wszystkie urlopy związane z rodzicielstwem bez obawy przed utratą dotychczas odbytego stażu, o ile jej nieobecność nie przekroczy półtora roku.

czytaj więcej »

UOKiK zakończył wszczęte w sierpniu 2014 r. postępowanie wyjaśniające, którego celem było ustalenie, czy znaczny wzrost cen podręczników, ćwiczeń i innych produktów do edukacji wczesnoszkolnej sprzedawanych przez niektóre wydawnictwa mógł być wynikiem naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W ocenie UOKiK na wzrost cen ma przede wszystkim wpływ specyfika tego rynku.

czytaj więcej »

Wprowadzenie podstawy programowej dla trzech nowych zawodów, wygaszenie kształcenia w zawodach technik technologii odzieży oraz krawiec, a także uporządkowanie postanowień dotyczących kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu - to kluczowe rozwiązana projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

czytaj więcej »

wiper-pixel