WYDANIE ONLINE

Decyzja dyrektora szkoły o nauczaniu poza szkołą nie zwalnia z wpisu dziecka do księgi uczniów i do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu.

czytaj więcej »

Wakacyjne wyjazdy, kolonie i obozy sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy. Dlatego już w pierwszych dniach września warto przeprowadzić kontrolę skóry głowy uczniów, a w razie wykrycia wszawicy wdrożyć natychmiastowe leczenie.

czytaj więcej »

Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony w danej szkole co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

czytaj więcej »

Oceny śródroczne wskazują postępy w nauce uczniów, jest to tylko pewna informacja na ten temat dla ucznia i jego rodziców. Nieklasyfikowanie śródroczne nie ma żadnych konsekwencji prawnych dla ucznia ani szkoły. O promowaniu lub ukończeniu szkoły decyduje klasyfikacja roczna.

czytaj więcej »

Jeżeli rodzice ucznia zmienili oświadczenie o uczęszczaniu ich dziecka na zajęcia z religii przed terminem klasyfikacji rocznej, to uczeń nie podlega klasyfikacji z tego przedmiotu.

czytaj więcej »

Jeżeli w szkole był powołany ABI na podstawie dotychczasowych przepisów, może on nadal pełnić swoją funkcję pod warunkiem zgłoszenia go do rejestru GIODO do 30 czerwca 2015 r. W przeciwnym razie przestanie ją pełnić z mocy prawa.

czytaj więcej »

Jeżeli nauczyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30 czerwca 2015 r., właściwy organ będzie zobowiązany do wydania decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia 2015 r.

czytaj więcej »

W kończącym się roku szkolnym dyrektor musi zwrócić uwagę na zmiany związane z reformą podręcznikową, czyli z zasadą zespołowego wyboru podręcznika lub innego materiału edukacyjnego przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne oraz zasadą „jednego podręcznika”.

czytaj więcej »

wiper-pixel