WYDANIE ONLINE

Zasady przedłużania stażu różnią się w zależności od tego, czy nauczyciel korzystał z urlopów związanych z rodzicielstwem, czy nie. W przypadku nauczycieli, których urlopy rozpoczęły się przed 31 marca 2015 r. sposób postępowania zależy od tego, kiedy upłynął rok nieprzerwanej nieobecności w pracy.

czytaj więcej »

Szóstoklasiści, którzy poszli do szkoły w wieku sześciu lat, doskonale poradzili sobie z tegorocznym sprawdzianem. Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że większość z nich osiągnęła lepsze wyniki od starszych uczniów.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają prowadzenia w szkole kilku kontroli na raz np. kuratorium, organu prowadzącego, inspekcji pracy, czy też inspekcji sanitarnej. Tylko w przypadku kontroli kuratorium przepisy określają czas jej trwania.

czytaj więcej »

Za dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom przysługuje także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a nie tylko za godziny pensum.

czytaj więcej »

Nauczycielowi, który prowadzi nauczanie indywidualne poza siedzibą szkoły, przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca uwagę, że próby ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycielom przedszkoli, realizujących w ramach podstawy programowej zajęcia związane z przygotowaniem do nauczania języka obcego, ze względu na rzekomy brak kwalifikacji do realizacji tego rodzaju zajęć, nie mają oparcia w przepisach prawa.

czytaj więcej »

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosiło 1.850 zł. Oznacza to wzrost o 5,7% w stosunku do 2015 r. (obecnie pensja minimalna to 1.750 zł). Kwota ta stanowiłaby 45,6% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2016 r.

czytaj więcej »

Nauczyciele, mimo że co roku otrzymują świadczenie urlopowe, mają także prawo do innych świadczeń finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole, w tym także do dofinansowania letniego wypoczynku.

czytaj więcej »

W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych wejdzie w życie zgodnie z planem, czyli 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

wiper-pixel