WYDANIE ONLINE

Do 1 września 2015 r. dyrektorzy szkół zobowiązani są do dostosowania treści statutów do nowych przepisów ustawy o systemie oświaty. Dodatkowo należy zaktualizować wewnątrzszkolny system oceniania z uwzględnieniem przepisów nowego rozporządzenia o ocenianiu, które wchodzi w życie z początkiem roku szkolnego. Niektóre regulacje trzeba zmienić, a część uchylić.

czytaj więcej »

Nowe założenia zawarte w projekcie rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu dotyczą m.in. możliwości zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak również pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą. Zmieni się także liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców.

czytaj więcej »

23 czerwca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna+”. Program realizowany będzie jeszcze w tym roku i kontynuowany do 2018 r. Na jego realizację rząd przeznaczy na każdy rok od 15 do 20 mln zł.

czytaj więcej »

Poprawa standardów bibliotek i dostęp do nowości wydawniczych to główne założenia uchwały Rady Ministrów dotyczącej Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016–2020. Program przewiduje aż 150 mln zł na poprawę infrastruktury i ofert bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

czytaj więcej »

Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinno mieć zapewnioną możliwość kształcenia we wskazanej w orzeczeniu najkorzystniejszej dla niego formie. Przyjmując je do szkoły, należy zagwarantować mu naukę we właściwych dla tej formy warunkach – bez względu na to, czy w trakcie roku zmniejszy się liczba uczniów w oddziale.

czytaj więcej »

Przydzielanie uczniów do oddziału integracyjnego – za zgodą czy bez zgody rodziców – powinno wynikać z zapisów statutu. Statut szkoły powinien określać szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły, w tym do oddziału integracyjnego, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

czytaj więcej »

W uzasadnionych przypadkach w szkole podstawowej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć tanecznych (art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty).

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły feryjnej ma – tak samo jak nauczyciele zatrudnieni w szkole – prawo do urlopu w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania. Organ prowadzący szkołę może jednak zobowiązać dyrektora, żeby w czasie wakacji np. przeprowadził remont na terenie szkoły. Musi tego jednak dokonać na piśmie.

czytaj więcej »

Prawo do udostępniania fotografii zawierających wizerunek absolwenta szkoły zależy od tego, na jaki okres udzielono na to zgody. Wizerunki uczniów mieszczące się na fotografii zamieszczonej na stronie internetowej stanowią dane osobowe, gdyż pozwalają na ich identyfikację. Jednocześnie wizerunek stanowi jedno z dóbr osobistych ucznia, podlegające ochronie cywilnoprawnej, jak również przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

czytaj więcej »

wiper-pixel