WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły może wydać zarządzenie tylko w sprawach, do których upoważnia go przepis prawny. Jeśli istnieje przepis obligujący szkołę do danej czynności, nie ma sensu wydawania zarządzenia z tym związanego, gdyż dany obowiązek wynika wprost z przepisów wyższej rangi. Ma to sens tylko wtedy, gdy w zarządzeniu zawarte jest doprecyzowanie zasad związanych z realizacją zalecenia.

czytaj więcej »

Nauczyciela można zatrudnić na czas określony, jeśli jest to podyktowane przyczynami organizacyjnymi. Jeżeli więc nauczycielowi można zapewnić zatrudnienie np. jedynie w etapie edukacyjnym I–III, to możliwe jest zawarcie umowy na czas określony obejmujący 3 lata.

czytaj więcej »

25 czerwca br. minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Ma ono na celu ułatwić organizację i przeprowadzanie sprawdzianu i egzaminów. Nowe regulacje wchodzą w życie 1 września br.

czytaj więcej »

Placówki mogą nieodpłatnie przekazać podręczniki lub materiały edukacyjne, z których w danym roku szkolnym nie korzystają, do szkół, które ich potrzebują. 30 czerwca br. weszła w życie regulacja dotycząca zaopatrzenia szkół w podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych. 

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

czytaj więcej »

Przy wydatkowaniu dotacji celowej szkoła powinna pamiętać o łącznym spełnieniu 2 warunków: dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

czytaj więcej »

Zajęcia prowadzone przez specjalistów-nauczycieli mogą być finansowane ze środków europejskich, jeżeli są prowadzone w ramach programów unijnych. Począwszy od 31 marca br. finansowanie obejmuje również zajęcia przydzielone nauczycielom już zatrudnionym w szkole.

czytaj więcej »

Co najmniej raz w roku dyrektor ma obowiązek przeprowadzenia przeglądu stanu budynków, urządzeń i wyposażenia szkoły. Najlepszym okresem na kompleksową kontrolę są wakacje, ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego możliwe będzie usunięcie wszystkich usterek.

czytaj więcej »

Obowiązująca ustawa budżetowa utrzymała kwotę bazową, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia pedagogów. Dlatego też od nowego roku szkolnego wynagrodzenie nauczycieli pozostanie na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

czytaj więcej »

wiper-pixel