WYDANIE ONLINE

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Środki na ten cel mają pochodzić z dotacji celowej, która może być jednak przeznaczona tylko na ściśle określone cele. 

czytaj więcej »

Wzrost płac zasadniczych nauczycieli o 10%, zahamowanie przekazywania szkół samorządowych podmiotom prywatnym, zachowanie uprawnień z Karty Nauczyciela w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż samorząd – to główne postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego na nowy rok szkolny.

czytaj więcej »

10 lipca Minister Edukacji Narodowej podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dzięki niemu, naukę w nowych zawodach będzie można rozpocząć już 1 września tego roku.

czytaj więcej »

Szkoła, która otrzymała od gminy boisko szkolne w zarząd powinna zapewnić na jego terenie odpowiednie warunki bezpieczeństwa w tym m.in. ogrodzenie. Środki na ten cel powinien zaś zapewnić organ prowadzący.

czytaj więcej »

Zawarcie porozumienia zmieniającego przez pracownicę w ciąży jest skuteczne i prowadzi do zmiany warunków zatrudnienia. Jeżeli jednak pracownica podpisując zgodę na zmianę warunków zatrudnienia nie wiedziała, że jest w ciąży, może następnie uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli.

czytaj więcej »

W karcie rowerowej należy wpisać adres rzeczywistego zamieszkania ucznia. W dokumencie tym nie wpisuje się adresu zameldowania jeżeli ten jest inny niż adres faktycznego zamieszkania ucznia.

czytaj więcej »

Informacji o udziale ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie odnotowuje się w arkuszu ocen ani na świadectwie szkolnym.

czytaj więcej »

Nauczycielowi po zakończeniu postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego nie zwraca się żadnej dokumentacji. Dokumentację zwraca się tylko nauczycielowi po postępowaniu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

czytaj więcej »

Zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej, wzmocnienie nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą, rozszerzenie zakresu informacji dostępnych dla rodziców i opiekunów z elektronicznej bazy wypoczynku – to rozwiązania, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

czytaj więcej »

wiper-pixel