WYDANIE ONLINE

Wytyczne organu prowadzącego co do organizacji nauczania indywidualnego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Przykładowo, organ nie może postanowić że godziny te nie są wliczane do pensum nauczyciela, bo w ramach tych zajęć realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania.

czytaj więcej »

Brak uzgodnienia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ze związkami zawodowymi oznacza, że regulamin taki nie może obowiązywać.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie należało organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyłącznie w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni.

czytaj więcej »

Pedagog szkolny, tak jak każdy inny nauczyciel, może być delegowany do pełnienia doraźnego zastępstwa jednak dopiero po realizacji godzin obowiązkowego pensum i za zapłatą dodatkowego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Woźna pełniąca rolę dodatkowego opiekuna w czasie wyjścia poza teren placówki odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w zakresie wynikającym z ustalonych dla niej obowiązków i zadań.

czytaj więcej »

Przepisy nie zabraniają przedstawicielom związków zawodowych przeprowadzania ankiet wśród pracowników danej szkoły. Udział w takich ankietach musi być jednak dobrowolny.

czytaj więcej »

Z dotacji celowej na zakup podręczników można zakupić papier ksero aby drukować i powielać podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celach dydaktycznych.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. zamiast dwóch aktów prawnych regulujących kształcenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych będzie obowiązywać jedno, nowe rozporządzenie. Zmiany w nim zawarte uwzględniają m.in. postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organizacji pozarządowych.

czytaj więcej »

W przyszłym roku nauczyciele w okresie przerw świątecznych będą odpowiedzialni za zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły. Zajęcia te będą realizować w ramach obowiązującego czasu pracy i wynagrodzenia – takie konsekwencje ma – zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego – dodany niedawno zapis do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel