WYDANIE ONLINE

Oddziałem sportowym jest oddział szkolny, w którym prowadzi się szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 uczniów. Natomiast określenie „klasa usportowiona” może być używane dla oddziału ze zwiększoną liczbą godzin z wychowania fizycznego, którego utworzenie będzie wynikało z podjęcia decyzji o wprowadzeniu w szkole innowacji pedagogicznej.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły może przekazać część obowiązków sekretarza szkoły referentowi ds. płac; w szczególności mogą to być obowiązki dotyczące spraw kadrowych. W takim przypadku działania takiego pracownika podlegają nadzorowi ze strony głównego księgowego, który dokonuje wstępnej kontroli prawidłowości operacji finansowych.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami pedagogicznymi, radami rodziców oraz samorządami szkolnymi powinni określić i zapisać w programach wychowawczych szkół zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.

czytaj więcej »

Bez względu na to, czy pracownik rozchorował się w trakcie urlopu wypoczynkowego, czy też przed planowanym terminem jego rozpoczęcia – dyrektor szkoły jest zobowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym.

czytaj więcej »

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

czytaj więcej »

W przypadku wychowania do życia w rodzinie o udziale ucznia w zajęciach decyduje rezygnacja zgłoszona w formie pisemnej dyrektorowi szkoły, a w przypadku religii - życzenie wyrażane w formie prostego oświadczenia (nie musi być ono ponawiane w kolejnym roku).

czytaj więcej »

Nowe przepisy o nadzorze pedagogicznym nie zmieniają zasadniczych rozwiązań obowiązujących od 2009 r. Zrezygnowano jednak z ustalania poziomu spełniania wymagań: niski, podstawowy, średni, wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały symbole literowe E, D, C, B, A.

czytaj więcej »

Od 1 września br. będą obowiązywały nowe zasady przechodzenia uczniów ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu. Minister Edukacji Narodowej w czwartek (13 sierpnia) podpisała rozporządzenie w tej sprawie.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. biblioteki pedagogiczne będą miały nowe zadanie - organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wyłącznie w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych wyłącznie w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

czytaj więcej »

Dostosowanie przepisów do klasyfikacji budżetowej, wydłużenie terminu wojewodom na przekazanie wniosków o uruchomienie środków dla gmin - to najważniejsze zmiany rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel